Gnathion (Gn)

این نقطه به چندین روش تعیین شده است: Martin و Saller آن را نقطه ای بر روی مندیبل در پلن میدساجیتال در محلی که انحنای قدامی چانه با تنه مندیبل یکی می شود معرفی کردند. Jacobson آن را بین قدامی ترین و تحتانی ترین نقطه چانه می داند. Graig آن را در محل تلاقی دو…

Protrusion of the Mandible

به معنای حرکت به سمت قدام مندیبل همراه با جابجایی هر دو کندیل به سمت قدام است. پیشگرایی یکی از حرکات مرجع فک پایین می باشد که از اکلوژن مرکزی آغاز و تا حداکثر جلو آمدن فک ادامه میابد. از این حرکت برای ارزیابی روابط اکلوزال دندان ها و ترمیم ها استفاده می شود. طی…

Resin-modified Glass-Ionomer Cement

ویژگی های ست شدن این مواد توسط دو واکنش که اغلب به طور هم زمان رخ می دهند، کنترل می شود. واکنش اسید و باز نسبتا به آرامی رخ می دهد در حالی که واکنش پلیمریزاسیون رادیکال آزاد بسیار سریع رخ می دهد و به ویژه برای انواع لایت کیور واکنش غالب ستینگ می باشد.…

Palate

Palate یا کام معادل سقف دهان است که در واقع حفره ی دهان و بینی را از هم جدا می کند. کام از دو قسمت کام سخت (Hard Palate) و کام نرم (Soft Palate) تشکیل شده است. کام سخت که در قدام قرار گرفته بیس استخوانی داشته و جزئی از استخوان ماگزیلا می باشد. کام…

Thumb/Finger Sucking and Distortion of Dental Arches

مکیدن انگشت می تواند منجر به بد شکلی قوس های دندانی شود. میزان این بدشکلی وابسته به مدت زمانی است که بیمار در هر روز مکیدن را انجام می دهد. مهمترین اثرات عادت مکیدن روی قوس دندانی شامل اوربایت کاهش یافته یا اپن بایت قدامی، پروتروژن خفیف ثنایا های فک بالا و کراس بایت خفیف…

Maxillary Tuberosity

برآمدگی است که در قسمت تحتانی سطح خلفی فک بالا، در عقب و بالای آخرین دندان آسیای بزرگ قرار دارد. این برآمدگی با زائده هرمی استخوان پالاتین و گاهی با بال خارجی زائده پتریگوئید استخوان اسفنوئید مفصل می شود. نواحی خلفی و جانبی توبروزیتی فک بالا حوزه های تشکیلی طی روند رشدی هستند و با…

The Michigan Growth Study

مطالعه رشدی میشیگان متشکل از رکوردهای سالانه ای است که روی دانش آموزان ثبت نام شده در یک مرکز دانشگاهی واقع در Ann Arbor campus  انجام شد.  جمع آوری داده ها در سال ۱۹۳۵ آغاز شد و داده ها شامل اطلاعات پزشکی، دندانی، روانشناختی و انتروپولوژیک بود. تهیه سفالومتری از سال ۱۹۵۳ آغاز شد و…

Vestibular Shield

شیلد وستیبولار یک دستگاه دهانی پلاستیکی است که با دهان فرد منطبق می شود و با جلوگیری از عبور جریان  هوا در داخل دهان، فرد را مجبور به تنفس از طریق بینی می کند و در نتیجه فرد را از باز کردن دهان خود و خروپف باز می دارد. این وسیله برای برخی از افراد…