Cephalometric Tracing

با نگاه به کلیشه های رادیوپرافیک با انبوهی از ساختمانهای متراکم مواجهیم که درک بهتر مسایل در آن در گرو ساده سازی تصاویر است. در نمای Lateral Cephalometric برای ایجاد چنین حالتی، تصاویر به شکل انتخابی بر روی کاغذ استات سلولز رسم می شوند. معمولا در ابتدا تصویر روی یک منبع نورانی قرار می گیرد…

Progressive Posterior Torque

نوعی از ایجاد torque در آرک وایر است که توسط C.H.Tweed بیان شد و در آن جهت ایجاد Torque در دندانهای عقبی قوس فکی ، یک پلایر در ناحیه بین ثنایای کناری و دیگری در انتهای قوس قرار داده می شود و با حرکت مناسب چرخش که در آرک وایر ایجاد می شود، دندانها از…

Continuous Posterior Torque

نحوه ایجاد torque در سیم که در آن دو پلایر لازم جهت ایجاد خم برگشت ناپذیز در سیم به هم نزدیک هستند. در این حالت torque حاصله از یک دندان خاص به شدت حس می شود. این روش را C.H.Tweedبیان نمود.

درک این مفهوم با مطالعه Progressive Posterior Torque کامل می شود.

Torque

فعّال سازی حاصل از ایجاد تغییر شکل پلاستیک در سیم های چهارضلعی ( با مقطع مستطیل یا مربع) حول محور طولی سیم. هدف از انجام این کار ایجاد چرخش دندان یا گروه دندانها حول یک محور مزیو-دیستالی است. هدف ایجاد حرکت در ریشه دندان در جهت پالاتال یا لبیال و به حداقل رساندن این حرکت…

Crown Torque

به زاویه ی بین خط مماس بر سطح فاسیال تاج دندان ها با خطی که عمود بر صفحه ی اکلوزال رسم می شود  Crown Torqueمی گویند. چنانچه قسمت جینجیوالی تاج دندان تمایل لینگوالی بیشتری نسبت به قسمت اینسیزالی (اکلوزالی) داشته باشد مقدار مثبتی  از تورک تاج وجود دارد.