Indirect Resorption/ Undermining Resorption

هرگاه نیروی وارده بر دندان آنقدر زیاد باشد که باعث بسته شدن عروق خونی در ناحیه ای از غشا پریودنتال گردد، یک نکروز استریل رخ می دهد. از آنجا که در نمای میکروسکوپی بدلیل حذف سلولها، نمایی شیشه ای حاصل می شود، این منطقه بدون عروق را Hyalinized می نامند. در چنین شرایطی، تحلیل استخوان…

Artificial Undercut

گاهی در سطح لبیال دندانهایی که قرار است برای ما Undercut فراهم کنند، چنین ویژگی ای وجود ندارد. در چنین حالتی و اگر دندان دیگری برای فراهم نمودن Undercut لازم برای طرّاحی بخش های Retentive پلاک وجود نداشته باشد، می تمان با اضافه نمودن مقداری کامپوزیت محل مناسبی در سطح لبیال دندان فضای آندرکات مناسب را…

Ugly Duckling Stage

مرحله ای از تکامل سیستم دندانی است که می توان آنرا از ویژگی های دوره Inter-transitional در سیستم شیری-دائمی دانست. ویژگی اصلی آن وجود دیاستم بین ثنایاهای میانی فک بالا به همراه تمایل دیستالی ثنایاهای کناری است. در بررسی رادیوگرافی این بیماران می توان محل قرارگیری تاج دندان کانین دائمی در حال تکامل را در…

Convertible Tube

یکی از انواع تیوبهای موجود روی بند مولر است که با جدا شدن دیواره باکالی خود به یک براکت تبدیل می شود. در واقع این امکان در کارخانه فراهم شده است که دیواره لاکالی این تیوب می تواند توسط وسیله خاصی جدا شود. خصوصا در مواقعی که بخواهیم بعد از اینکه مولر دوّم آغاز به…