Orthognathic Surgery

معادل است با اصلاح دفرمیتی های ماگزیلو فاسیال از طریق جابجایی اسکلت فک توسط جراحی. به طور کلی جراحی در فک بالا، پایین و یا چانه می تواند انجام پذیرد. استخوان فک می تواند به صورت یکپارچه جا به جا گردد و یا جراحی سگمنتال صورت گیرد به این مفهوم که در دو یا چند…

Genioplasty

دو روش برای جابجا کردن چانه نسبت به بدنه مندیبل وجود دارد. استئوتومی بوردر تحتانی امکان جابجایی چانه به صورت عرضی، به سمت جلو یا عقب و یا در جهت عمودی را می دهد. استئوتومی بوردر تحتانی دارای قابلیت پیش بینی و ثبات خوب است و باعث کشیده شدن عضلات سوپراهایویید می گردد و تغییرات…

Advancement of Mandible (Mandibular Advancement)

یک روش درمانی جراحی است که جهت اصلاح مشکل عقب یا کوچک بودن فک پایین استفاده می شود. در این روش، جراح با استئوتومی فک پایین آن را در موقعیتی قدامی تر قرار می دهد. این روش درمانی معمولا در افراد با رابطه اسکلتی Class II با Mandibular Deficiency به کار می رود.

Advancement of Maxilla (Maxillary Advancement)

یک روش درمانی جراحی است که جهت اصلاح مشکل عقب یا کوچک بودن فک بالا استفاده می شود. در این روش جراح با استئوتومی فک بالا آن را در موقعیتی قدامی تر قرار می دهد. این روش درمانی معمولا در افراد با رابطه اسکلتالClass III با مشکل Maxillary Deficiency به کار می رود.