Force

یک کمییت برداری است و عبارت از کنش یک جسم بر جسم دیگراست. نیرو می تواند عامل به حرکت در آمدن،  باز ایستادن یا تغییر شکل جسم گردد بدلیل ماهیت برداری، نیرو را توسط مقدار، نقطه اثر، امتداد، خط اثر، sense معرفی می کنیم  بزرگی بردار رسم شده، نشاگر مقدار(Magnitude)، خطی که این بردار روی…

Law of Transmissibility

قانون انتقال پذیری بردارهای نیرو در امتداد خط اثرشان باشد. براساس این قانون، بردارهای نیرو را می توان بدون تغییر در آثارشان در امتداد خط اثرشان حرکت داده، لازم به ذکر است هرگونه حرکتی که موجب فاصله گرفتن بردار نیرو از خط اثرش باشد موجب تغییر در آثار آن شده و تحت روش خاصی میسر…

Indirect resorption

پاسخ دندانها به نیروی پایدار وارد شده دارد.نیروهای سنگین وارده باعث درد آنی، نکروز عناصر سلولی موجود در PDL و تحلیل نقبی یا غیر مستقیم استخوان آلوئولار در مجاورت دندان می گردد. در ارتودنسی هدف رسیدن به نوعی جابجایی است که تا حد امکان با تحلیل مستقیم ایجاد شده باشد. با وجود تلاشها باز هم…

Absolute Anchorage (Skeletal Anchorage)

پس از معرفی ایمپلنت های استئواینتگره به دندانپزشکی، امکان استفاده از آن ها به عنوان انکوریج ارتدنسی به سرعت مد نظر قرار گرفت. ایمپلنت ها مانند دندان انکیلوز عمل می کنند و لذا حرکت نمی کنند و فضا به طور مطلق صرف حرکت واحد حرکت می شود. تحقیقات بیشتر نشان داد که در مورد انکوریج…

Anchorage (Stationary)

در این نوع انکوریج، حرکت بادیلی دندان های واحد انکوریج در برابر حرکت تیپینگ دندان های واحد حرکت قرار می گیرد. در بیماری که دندان های پره مولر اول را کشیده و قرار است شش دندان قدامی در برابر دندان های پره مولر دوم و مولر اول حرکت کنند، چنانچه دندان های قدامی با تیپینگ…

Anchorage (Reinforced)

در این نوع انکوریج، تقویت انکوریج  با افزایش سطح PDL دندان های واحد انکوریج از طریق اضافه کردن دندان های دیگر و یا انکوریج خارج دهانی به این واحد صورت می گیرد. در بیماری که دندان های پره مولر اول را کشیده و قرار است شش دندان قدامی در برابر دندان های پره مولر دوم…

Anchorage (Cortical)

مبنای این نوع انکوریج توجه با این مساله است که حرکت دندان در استخوان کورتیکال کندتر از استخوان اسفنجی می باشد.  بعضا پیشنهاد شده است که جهت تقویت انکوریج خلفی، تورک باکال روی ریشه دندان های خلفی قرار گیرد تا با فشردن آن ها به تابل باکال حرکت آن ها کند شود. حرکت دندان به…

Active Stabilization

فشار در حالت استراحت لب و زبان و گونه اغلب در تعادل کامل قرار ندارند. به عنوان مثال در قدام مندیبل نیروی زبان بیشتر از نیروی لب است و برعکس در ناحیه ثنایای فک بالا فشار لب بیشتر است و لذا انتظار می رود به علت عدم تعادل نیروها، دندان ها در این محل ها…

Statistically Indeterminate

سیستم های نیرو ممکن است Determinate یا Indeterminate باشند. در سیستم های Indeterminate محاسبه دقیق تمام نیروها و گشتاورها سخت می باشد. در ارتودنسی هنگامی که سیم در هر دو سمت در داخل براکت بسته می شود، سیستم Two-Couple Indeterminate ایجاد می شود. یک روش آسان برای پی بردن به تفاوت دو سیستم این است…