Cantilever Spring

در عمل عبارت است از هر قطعه سیمی که از یک سو کاملا در تیوب یا براکتی قرار گرفته و از سوی دیگر به کمک یک تماس نقطه ای به واحد دیگری تماس دارد. مزیّت آن ایجاد سیستم نیروی معیّن لستاتیکی است. در این صورت محاسبه لازم برای یافتن میزان نیرو و گشتاور در سیستم…

Cantilever Mechanics

مکانوتراپی های ارتدنسی که با استفاده از فنر های Centilever سیستم نیروی مناسب برای ایجاد نوع خاصّی از حرکات ارتدنسی را فراهم می نماید. در این مکانیک ها تماس کامل سیم با شیار براکت/تیوب در یک انتها و تماس نقطه ای در انتهای دیگر ایجاد می شود. از اینطریق شاهد ایجاد یک سیستم نیروی معیّن…

Dynamics

شاخه ای از علم مکانیک است که به بحث اعمال نیرو بر اجسامی می پردازد که با حرکت شتابدار مثبت یا منفی در حال حرکت هستند. این شاخه از علم مکانیک، در ارتدنسی نقش اندکی دارد. (چون شتاب حرکت در ارتدنسی قابل چشم پوشی است.) به دو شاخه تقسیم می شود: Kinematics: شاخه ای از…

(Sense (of Force

یکی از مولفه هایی است که یک بردار نیرو را مشخص می کند و عبارتست از Orientationیک بردار نیرو. فرض کنید یک بردار نیرو با مقدار ۱۰۰ گرم و امتداد ۳۰ درجه نسبت به افق در یک محل تعریف شده اعمال شود. (تصور زیر) تنها تفاوت بردار آبی رنگ و قرمز رنگ در Sense آنها…