Newton’s Laws

تمام قوانین مکانیک بر مبنای سه قانونی است که Sir I Newton در۱۸۶۸ بیان نمود و به شرح زیر هستند: قانون اوّل(قانون اینرسی): وقتی بر آیند تمام نیروهای وارده بر جسمی از خارج برابر صفر است، حالت حرکتی جسم بدون تغییر می ماند. (اگر ساکن است در جای خود می ماند و اگر در حال…

Segmented Arch Techniques

هرگاه به جای استفاده از یک آرک وایر پیوسته که از یک مولر  به مولر دیگر امتداد دارد، از آرک وایر های قطعه ای استفاده کند و در آن دندانهای پیشین در حکم یک دندان بزرگ و دندانهای پسین نیز در حکم دو دندان بزرگ ( یک در سمت چپ و دیگری در سمت راست) در نظر…