Anchorage (Stationary)

در این نوع انکوریج، حرکت بادیلی دندان های واحد انکوریج در برابر حرکت تیپینگ دندان های واحد حرکت قرار می گیرد. در بیماری که دندان های پره مولر اول را کشیده و قرار است شش دندان قدامی در برابر دندان های پره مولر دوم و مولر اول حرکت کنند، چنانچه دندان های قدامی با تیپینگ…

Anchorage (Reinforced)

در این نوع انکوریج، تقویت انکوریج  با افزایش سطح PDL دندان های واحد انکوریج از طریق اضافه کردن دندان های دیگر و یا انکوریج خارج دهانی به این واحد صورت می گیرد. در بیماری که دندان های پره مولر اول را کشیده و قرار است شش دندان قدامی در برابر دندان های پره مولر دوم…

Anchorage (Cortical)

مبنای این نوع انکوریج توجه با این مساله است که حرکت دندان در استخوان کورتیکال کندتر از استخوان اسفنجی می باشد.  بعضا پیشنهاد شده است که جهت تقویت انکوریج خلفی، تورک باکال روی ریشه دندان های خلفی قرار گیرد تا با فشردن آن ها به تابل باکال حرکت آن ها کند شود. حرکت دندان به…

Active Stabilization

فشار در حالت استراحت لب و زبان و گونه اغلب در تعادل کامل قرار ندارند. به عنوان مثال در قدام مندیبل نیروی زبان بیشتر از نیروی لب است و برعکس در ناحیه ثنایای فک بالا فشار لب بیشتر است و لذا انتظار می رود به علت عدم تعادل نیروها، دندان ها در این محل ها…

Statistically Indeterminate

سیستم های نیرو ممکن است Determinate یا Indeterminate باشند. در سیستم های Indeterminate محاسبه دقیق تمام نیروها و گشتاورها سخت می باشد. در ارتودنسی هنگامی که سیم در هر دو سمت در داخل براکت بسته می شود، سیستم Two-Couple Indeterminate ایجاد می شود. یک روش آسان برای پی بردن به تفاوت دو سیستم این است…

Statistically Determinate

سیستم های نیرو ممکن است Determinate یا Indeterminate باشند. در سیستم Determinate گشتاورها و نیروها را می توان به سادگی اندازه گیری کرد. هنگامی که کنترل مقدار نیرو برای تولید پاسخ بیولوژیک مطلوب ضروری می باشد، این سیستم مناسب می باشد. تقریبا تمام سیستم هایDeterminate در ارتودنسی شامل یک کوپل در یک انتها و فقط…

Static

مکانیک شاخه ای از علم فیزیک است که با جنبه های مکانیکی سیستم های مختلف مرتبط است. مکانیک به دو گروه تقسیم می شود: استاتیک که مطالعه عوامل مرتبط با سیستم های غیرمتحرک است و دینامیک که مطالعه عوامل در ارتباط با سیستم های در حال حرکت می باشد.

Sliding Mechanics

از زمان ارائه Straight Wire System توسط Andrews، یک تغییر نگرش تدریجی در استفاده از مکانیک های Sliding به جای مکانیک های Closing Loop رخ داد. مکانیک اسلایدینگ موجب کنترل بیشتر حرکات دندانی در طی بستن فضا، افزایش راحتی بیمار و جلوگیری از کاربرد نیروهای سنگین می شود. نیرو بین دو دندان یا دو قطعه…

Closing Loop

لوپ ها جهت بستن فضا در ارتودنسی از سال ۱۹۴۰ مورد استفاده قرار گرفته اند. لوپ ها روی آرچ وایر ساخته می شوند تا دندان را به صورت انفرادی یا گروهی در جهت بستن فضا حرکت دهند. لوپ ها در بخش قدامی جهت حرکت گروهی ثنایا ها (با یا بدون کانین ها) و در بخش…