Young`s modulus (E)( Modulus of elasticity)

شیب قسمت مستقیم از نمودار تنش-کرنش معیاری از مدول الاستیسیته ارائه میدهدو اینگونه تعریف می شود:تعیین مدول الاستیسیته، تنش / کرنش استحکام یک ماده  و نه خاصیت ارتجاعی ماده را نشان می دهد. شیب زیاد نمودار ریجید بودن ماده و شیب کم الاستیسیته بیشتر را نشان می دهد.

Resin-modified Glass-Ionomer Cement

ویژگی های ست شدن این مواد توسط دو واکنش که اغلب به طور هم زمان رخ می دهند، کنترل می شود. واکنش اسید و باز نسبتا به آرامی رخ می دهد در حالی که واکنش پلیمریزاسیون رادیکال آزاد بسیار سریع رخ می دهد و به ویژه برای انواع لایت کیور واکنش غالب ستینگ می باشد.…

Static Fatigue Failure

شکست یک ماده تحت تاثیر واکنش با تنشی که بطور مستمر بر آن وارد می شود در طول زمان. این نوع شکست محدود به شیشه و سرامیک می باشد. این نوع شکست ماده در بارگذاری های مداوم و کمتر  رخ می دهد. نیروی لازم برای شکست استاتیک با افزایش مدت زمان بارگذاری کاهش می یابد.…

Zinc Phosphate Cement

یک ماده مورد استفاده برای سمان کردن اینله، کراون، بریج و دستگاه های ارتودنسی می باشد. گاهی اوقات به عنوان یک ترمیم موقت استفاده می شود. این سمان توسط مخلوط کردن پودر و مایع تهیه می شود. پودر در درجه اول از اکسید روی و اکسید منیزیم تشکیل شده است و ترکیبات اصلی مایع  فسفریک…