Dolichocephalic

کرانیال ایندکس از جمله شاخص هایی است که برای توصیف ویژگی های کرانیوفاسیال استفاده می گردد. این شاخص با اندازه گیری نسبت حداکثر عرض و طول سر تعیین می گردد. حالت دولیکوسفال برای توصیف بیمارانی به کار می رود که شکل جمجمه طویل شده است و عرض آن کاهش یافته است.

Down syndrome

آنومالی مادرزادی و اتوزومالی است که به سادگی در هنگام تولد قابل تشخیص است و با مشکلات فیزیکال و ذهنی مشخص می شود. سندرم داون به عنوان تریزومی ۲۱ نیز شناخته می شود زیرا ۹۵% بیماران یک کروموزوم اضافی ۲۱ دارند و تعداد کروموزوم ها به جای ۴۶ به ۴۷ افزایش می یابد. سایر مشکلات…

Dysplasia

یک وضعیت پیش-بدخیمی (Pre-malignant) که به رشد غیرنرمال اپیتلیالی و تغییر در سوماتوتایپ (درجه اکتومورفی، اندومورفی و یا مزومورفی) سلول ها اشاره دارد و طیفی از تغییرات سایتولوژیک، بلوغی و ساختاری را در بر می گیرد.

Cheek Bone

استخوان زایگوماتیک برجستگی گونه را شکل می دهد و در تشکیل بخشی از دیواره خارجی و کف حفره اربیتال شرکت می کند. از سمت مدیال با استخوان ماگزیلا و از سمت لترال با زائده زایگوماتیک استخوان تمپورال مفصل شده و قوس زایگوماتیک را شکل می دهند.

Cephalic Index

واژه سفالیک به معنی مرتبط با سر یا وابسته به سر می باشد. ایندکس سفالیک برای بررسی شکل (Shape) سر به کار می رود. این متغیر توسط اندازگیری های آنتروپولوژیکال عرض و طول سر به دست می آید. Cephalic index=(maximum head width)/(maximum head length) ×۱۰۰ Dolichocephalic (long skull): less than 75.9 Mesocephalic: 76-80 Brachycephalic (short…

Apposition of Bone

رسوب استخوان به معنای تشکیل استخوان جدید در سطح استخوان قبلی می باشد که جزء اصلی رشد استخوان از طریق استخوان سازی داخل غشایی و بخش مهمی از فرایند ریمادلینگ استخوان است. رسوب استخوان توسط استئوبلاست های لایه داخلی پریوست صورت می گیرد که می تواند در پاسخ به محرک های خارجی مثل کشش استخوان…

Adolescent Growth Spurt

جهش رشدی نوجوانی یا جهش رشدی بلوغ (Pubertal Growth Spurt) افزایش شدید و سریع در نرخ رشد قد و وزن می باشد که به علت افزایش ترشح هورمون رشد در دوره بلوغ اتفاق می افتد. هورمون های مرتبط با بلوغ جنسی نیز در ایجاد جهش رشدی قد و سایر ابعاد اسکلتال نقش دارند. جهش رشدی…

Adenoid face

این واژه سالها جهت توصیف رابطه بین تنفس دهانی (ناشی از بزرگ بودن لوزه ها) و تکامل مال اکلوژن به کار میرفت. توصیف کلاسیک آن شامل صورتهای باریک، دندانهای بیرون زده و لبهای جدا از هم در حالت رست می باشد.از آنجاییکه ثابت شده است که حتی در حالتی که لبها از هم فاصله دارند…

Acromegaly

سندرم نادری است که در اثر ترشح بیش از حد هورمون رشد(Hypersomatotropism) بعد از بسته شدن صفحات اپیفیزی اتفاق می افتد. در صورتی که افزایش ترشح هورمون رشد قبل از بسته شدن صفحات رشدی اپیفیزی باشد سندرم ژیگانتیسم ایجاد می شود. تقریبا تمام موارد این افزایش ترشح در نتیجه تومور غده هیپوفیز روی می دهند.…