Juvenile Occlusal Equilibrium

زمانی که دندان در دهان ظاهر می شود، با سرعت زیاد رویش می کند تا به سطح اکلوزال برسد و با نیروهای مضغی مواجه شود. به این مرحله از رویش Post-emergence Spurt گفته می شود. از این زمان به بعد  سرعت رویش کند می شود تا زمانی که به سطح اکلوزال دندان های دیگر می…

Adult Occlusal Equilibrium

پس از اینکه جهش رشدی بلوغ به اتمام برسد، مرحله نهایی رویش دندانی به نام Adult Occlusal Equilibrium آغاز می شود.  در دوران بزرگسالی رویش دندانی با سرعت بینهایت آهسته ادامه میابد. چنانچه دندان آنتاگونیستی از بین برود، دندان می تواند دوباره با سرعت بیشتری رویش کند. این امر نشانگر حفظ مکانیسم رویشی در طول…

Migration Physiologic

مهاجرت فيزيولوژيك دندان عبارت است از حركت طبيعي و قابل انتظار دندان ها که در حين رويش و تكامل نرمال اتفاق مي‌افتد. حركات دندان به طور طبيعي در طول رویش و بعد از آن اتفاق مي‌افتند كه شامل: رويش دندان ها، مهاجرت يا دريفت آن ها و تغيير در موقعیت دندان ها در طول جويدن…

Intramatrix Rotation of Mandible

مركز منديبل عبارت است از استخواني كه عصب آلوئول تحتاني را در برمي‌گيرد. بقيه منديبل از چند زائده فانكشنال تشكيل شده است. در بسياري از افراد مركز فك پايين در طي رشد به گونه‌اي مي‌چرخد كه زاويه پلن منديبولر تمايل به كاهش دارد. چرخش داخلي منديبل شامل چرخش ماتريكس و چرخش اينتراماتريكس است. چرخش اينتراماتريكس…

Visceral Swallow

بلع احشایی ویژگی این نوع بلع انقباض فعال عضلات زبان و لب ها می باشد. زبان به سمت جلو آمده و در تماس با لب پایین قرار می گیرد و خلف زبان و عضلات حلقی فعالیت کمی دارند. حالت نزدیکی زبان به لب پایین حتی زمانی که لب پاین نوزاد را به آرامی به جلو…

Twinning

آنومالی دندانی نادری است که در آن که یک جوانه ی دندانی به دو جوانه تقسیم می شود. نتیجه ی این امر تقسیم شدن نسبی تاج دندان و در برخی شرایط نادر، دوتا شن کامل دندان در طول تاج و ریشه است که در این صورت یک دندان اضافه تولید می شود. بعضی محققین پیشنهاد…