Cybernetic Model of Growth Regulation

تا کنون تئوری های متعددی در مورد عوامل کنترل کننده رشد کرانیو فاسیال مطرح شده اند. مطالعات Petrovic و همکارانش در سال ۱۹۹۰ منجر به تکامل Cybernetic Model of Growth Regulation  شد. این مدل بیان می کند که تعامل گروهی از تغییرات سببی و مکانیسم های فیدبک، تعیین کننده رشد اجزای مختلف کمپلکس کرانیوفاسیال است.

Under Eruption

شکست دندان در رویش از بافت لثه در زمان رشد و نمو معمول است. اغلب با کم کاری تیروئید یا نهفتگی همراه است. رویش ناقص دندان در برابر دندان دیگر، استخوان یا بافت نرم به طوری که رویش کامل غیرمحتمل باشد نیز نوعی Under Eruption است.

Torticollis

انقباض تونیک بیش از حد عضلات گردن در یک طرف (در درجه اول استرنوکلیدوماستوئید) می باشد.. نتیجه یک آسیمتری در صورت است که به دلیل محدودیت رشد در سمت مبتلا ایجاد می شود و می تواند بسیار شدید باشد مگر اینکه عضلات گردن در سنین پایین توسط جراحی جدا شوند.

Rail Mechanism

مکانیسم ریلی با رشد بیشتر قدامی فک پایین نسبت به فک بالا ،اینترکاسپیشن عرض قوس دندانی فک بالا را با فک پایین تطابق می دهد.در این مفهوم، قوس دندانی فک پایین می تواند ریلی در نظر گرفته شود که قوس دندانی فک بالا روی آن حرکت می کند. قاعده ی فک پایین عریض نمی شود،…

Juvenile Occlusal Equilibrium

زمانی که دندان در دهان ظاهر می شود، با سرعت زیاد رویش می کند تا به سطح اکلوزال برسد و با نیروهای مضغی مواجه شود. به این مرحله از رویش Post-emergence Spurt گفته می شود. از این زمان به بعد  سرعت رویش کند می شود تا زمانی که به سطح اکلوزال دندان های دیگر می…

Adult Occlusal Equilibrium

پس از اینکه جهش رشدی بلوغ به اتمام برسد، مرحله نهایی رویش دندانی به نام Adult Occlusal Equilibrium آغاز می شود.  در دوران بزرگسالی رویش دندانی با سرعت بینهایت آهسته ادامه میابد. چنانچه دندان آنتاگونیستی از بین برود، دندان می تواند دوباره با سرعت بیشتری رویش کند. این امر نشانگر حفظ مکانیسم رویشی در طول…

Migration Physiologic

مهاجرت فيزيولوژيك دندان عبارت است از حركت طبيعي و قابل انتظار دندان ها که در حين رويش و تكامل نرمال اتفاق مي‌افتد. حركات دندان به طور طبيعي در طول رویش و بعد از آن اتفاق مي‌افتند كه شامل: رويش دندان ها، مهاجرت يا دريفت آن ها و تغيير در موقعیت دندان ها در طول جويدن…

Premaxillary Segment

پره ماگزیلا قسمتی از استخوان   فک بالا است که بعد ها دندان های ثنایا، خار قدامی بینی و ناحیه پره های بینی را تشکیل خواهد داد. در طی هفته هفتم جنینی اولین نقاط استخوان سازی در بالای جوانه دندانی شکل می گیرد. زائده پره ماگزیلا به سمت بالا حرکت می کند و به زائده فرونتال…

Visceral Swallow

بلع احشایی ویژگی این نوع بلع انقباض فعال عضلات زبان و لب ها می باشد. زبان به سمت جلو آمده و در تماس با لب پایین قرار می گیرد و خلف زبان و عضلات حلقی فعالیت کمی دارند. حالت نزدیکی زبان به لب پایین حتی زمانی که لب پاین نوزاد را به آرامی به جلو…