Intramembranous Ossification

واژه ی  Ossification به معنای ” استخوانی شدن”  و  واژه ی Intramembranous  به معنای “داخل غشایی” می باشد. استخوانی شدن داخل غشایی یکی از دو روش استخوان سازی می باشد که در آن بر خلاف روش استخوانی شدن داخل غضروفی، ماتریکس مترشحه از استئوبلاست ها به طور مستقیم دچار مینرالیزاسیون (معدنی شدن) می شود؛ به…

Endochondral Ossification

واژه ی Ossification به معنای “استخوانی شدن”   و  واژه ی Endochondral    به معنای “داخل غضروفی” می باشد. استخوانی شدن داخل غضروفی یکی از دو روش استخوان سازی می باشد که در آن بر خلاف روش استخوانی شدن داخل غشایی ، رسوب ماتریکس استخوانی روی یک ماتریکس غضروفی از پیش موجود صورت می گیرد. یعنی در…

Functional Matrix Theory

یکی از تئوری های مهم مربوط به مکانیسم های کنترل رشد، Functional Matrix Theory مطرح شده توسط Moss می باشد. این تئوری بیان می کند تمام بافت نرم محل هایی که یک عملکرد به خصوص مانند جویدن و بلع  تنفس را انجام می دهند، عامل تحریک رشدکرانیوفاسیال هستند.

Face Growth Patterns

صورت در زمان تولد حدود یک هشتم حجم جمجمه را تشکیل می دهد درحالیکه این نسبت در یک مرد بالغ حدود یک دوم است. تغییر اندازه و شکل استخوان ها به واسطه اصول زیربنایی Remodeling, Cortical Drift Relocation, Displacement و اصل  V رخ می دهد و منجر به تغییرات زیر در ناحیه صورت می شود:…

Secondary Cartilage

غضروف ثانویه در دوره جنینی دیرتر از غضروف اولیه تشکیل می شود و مستقل از اسکلت غضروفی اولیه است.  این غضروف برخلاف غضروف های اولیه کندروکرانیوم و یا اپی فیز استخوان های دراز دارای منشأ اندوکندرال نمی باشد و محصول کندروژنز پریوستئال است. بنابراین به آن غضروف ثانویه گفته می شود. تکثیر سلولی در آن…

Meckel’s Cartilage

غضروف مکل از قوس اول حلقی مشتق شده و فرم آن در ششمین هفته جنینی تکمیل می شود. قبلا تصور می شد که این غضروف مرکز رشدی مندیبل می باشد اما در واقع مندیبل به طریقه استخوانی شدن داخل غشائی  و در پی متراکم شدن بافت مزانشیم در اطراف غضروف مکل شروع به فرم گرفتن…

Cleidocranial Dysplasia

عبارت ﮐﻠﯿﺪوﮐﺮاﻧﯿﺎل دﯾﺴﭙﻼزی از سه جز: Cleido به معنای ترقوه، Cranial به معنای سر و Dysplasia به معنای نقص در شکل گیری ساخته شده است. ﮐﻠﯿﺪوﮐﺮاﻧﯿﺎل دﯾﺴﭙﻼزی یک سندرم ﻣـﺎدرزادی ﻧﺎﺷـﯽ از اﺷﮑﺎل در اﺳﺘﺨﻮان ﺳﺎزی اﺳﺖ و ﻧﺤﻮه اﻧﺘﻘﺎل آن ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺗﻮزوم ﻏﺎﻟﺐ و جهش ژن  RunX2 واقع در ﮐﺮوﻣﻮزوم۶p21 اﺳﺖ. ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎی…