Secondary Cartilage

غضروف ثانویه در دوره جنینی دیرتر از غضروف اولیه تشکیل می شود و مستقل از اسکلت غضروفی اولیه است.  این غضروف برخلاف غضروف های اولیه کندروکرانیوم و یا اپی فیز استخوان های دراز دارای منشأ اندوکندرال نمی باشد و محصول کندروژنز پریوستئال است. بنابراین به آن غضروف ثانویه گفته می شود. تکثیر سلولی در آن…

Meckel’s Cartilage

غضروف مکل از قوس اول حلقی مشتق شده و فرم آن در ششمین هفته جنینی تکمیل می شود. قبلا تصور می شد که این غضروف مرکز رشدی مندیبل می باشد اما در واقع مندیبل به طریقه استخوانی شدن داخل غشائی  و در پی متراکم شدن بافت مزانشیم در اطراف غضروف مکل شروع به فرم گرفتن…

Cleidocranial Dysplasia

عبارت ﮐﻠﯿﺪوﮐﺮاﻧﯿﺎل دﯾﺴﭙﻼزی از سه جز: Cleido به معنای ترقوه، Cranial به معنای سر و Dysplasia به معنای نقص در شکل گیری ساخته شده است. ﮐﻠﯿﺪوﮐﺮاﻧﯿﺎل دﯾﺴﭙﻼزی یک سندرم ﻣـﺎدرزادی ﻧﺎﺷـﯽ از اﺷﮑﺎل در اﺳﺘﺨﻮان ﺳﺎزی اﺳﺖ و ﻧﺤﻮه اﻧﺘﻘﺎل آن ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺗﻮزوم ﻏﺎﻟﺐ و جهش ژن  RunX2 واقع در ﮐﺮوﻣﻮزوم۶p21 اﺳﺖ. ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎی…

Bone Remodeling

ریمادلینگ استخوان به معنای برداشته شدن بافت استخوان و تشکیل استخوان جدید می باشد. در استخوان نرمال این دو فرآیند به طور همزمان و با یک تعادل دینامیک انجام می شوند. این تحلیل و تشکیل به طور متناوب انجام شده و باعث چیدمان مجدد ساختار استخوان می شوند. برخلاف فرآیند مادلینگ، اندازه و شکل استخوان…

Bone Modeling

مادلینگ استخوان به فرآیندی گفته می شود که طی آن بافت استخوان بر سطح قسمت هایی از توده استخوان موجود اضافه شده و از سطح قسمتهای دیگر آن برداشته می شود. فرآیند مادلینگ موجب تغییر شکل و سایز استخوان می شود وبنابراین بخش مهمی از رشد و شکل گیری اسکلت استخوانی می باشد. این فرآیند…

Bone Apposition

واژه Apposition در عبارت Bone Apposition به معنای اضافه شدن یک لایه به لایه قبل می باشد و در واقع عبارت Bone Apposition معادل رسوب استخوان است. واژه ی Apposition اغلب زمانی به کار می رود که استخوان جدید در سطح استخوان قدیمی تر رسوب کند. این واژه در مورد رسوب استخوان بر سطح ایمپلنت…

Growth Pattern, Growth Rate, Growth Regulating Mechanism

به طور کلی رشد به معنای افزایش در تعداد، اندازه و یا پیچیدگی یک سیستم است. رشد کمپلکس کرانیوفاسیال شامل چهار زیر جز؛ می باشد: مکانیسم رشد (Growth Mechanism)= استخوان جدید چگونه تشکیل می شود الگوی رشدی (Growth Pattern) = تغییر در اندازه و شکل استخوان ها سرعت رشد (Growth Rate)= سرعت تشکیل استخوان ها…