Orbital Hypotelorism

این عبارت از دو واژه ی Orbital  به معنای مرتبط با چشم و Hypotelorism تشکیل شده است.  Hypotelorism به این معنا است که فاصله ی دو اندام یا دو جزء از بدن که به صورت جفت هستند به طور غیرطبیعی کم شده باشد. Orbital Hypotelorism به حالتی گفته می شود که فاصله بین گوشه های…

Nasal Obstruction

این عبارت از دو واژه ی Nasal  به معنای مرتبط با بینی و Obstruction به معنای انسداد تشکیل شده است. انسداد بینی به هر آنچه که مانع عبور جریان هوا به داخل یا به خارج بینی بشود گفته می شود. علت انسداد بینی عمدتا تورم مخاط بینی به واسطه ی التهاب می باشد که معمولا…

Nasal Floor

این عبارت از دو واژه ی Nasal  به معنای مرتبط با بینی و Floor  به معنای کف تشکیل شده است. کف حفره بینی در قدام از استخوان ماگزیلاری و در خلف از استخوان پالاتین تشکیل شده است. کف بینی کمی مقعر بوده و به طور افقی از دیواره های طرفی بینی تا استخوان وومر گسترش…

Meniscus

دیسک مفصلی دیسک مفصلی  در مجموعه فک و صورت بین کندیل و گلنویید فوسا (حفره ی مفصلی) قرار گرفته است و یک بافت همبندی فیبروز ضخیم است که هیچ بافت خونی و عصبی ندارد. این ویژگی باعث می شود تا دیسک بتواند نیروهای سنگین را بدون ایجاد درد تحمل کند. .هدف دیسک جدا کردن و…

Protrusion of the Mandible

به معنای حرکت به سمت قدام مندیبل همراه با جابجایی هر دو کندیل به سمت قدام است. پیشگرایی یکی از حرکات مرجع فک پایین می باشد که از اکلوژن مرکزی آغاز و تا حداکثر جلو آمدن فک ادامه میابد. از این حرکت برای ارزیابی روابط اکلوزال دندان ها و ترمیم ها استفاده می شود. طی…

Palate

Palate یا کام معادل سقف دهان است که در واقع حفره ی دهان و بینی را از هم جدا می کند. کام از دو قسمت کام سخت (Hard Palate) و کام نرم (Soft Palate) تشکیل شده است. کام سخت که در قدام قرار گرفته بیس استخوانی داشته و جزئی از استخوان ماگزیلا می باشد. کام…

Thumb/Finger Sucking and Distortion of Dental Arches

مکیدن انگشت می تواند منجر به بد شکلی قوس های دندانی شود. میزان این بدشکلی وابسته به مدت زمانی است که بیمار در هر روز مکیدن را انجام می دهد. مهمترین اثرات عادت مکیدن روی قوس دندانی شامل اوربایت کاهش یافته یا اپن بایت قدامی، پروتروژن خفیف ثنایا های فک بالا و کراس بایت خفیف…

Maxillary Tuberosity

برآمدگی است که در قسمت تحتانی سطح خلفی فک بالا، در عقب و بالای آخرین دندان آسیای بزرگ قرار دارد. این برآمدگی با زائده هرمی استخوان پالاتین و گاهی با بال خارجی زائده پتریگوئید استخوان اسفنوئید مفصل می شود. نواحی خلفی و جانبی توبروزیتی فک بالا حوزه های تشکیلی طی روند رشدی هستند و با…