Isometric Contraction

اگر عضله در طی فعال شدن قادر به جابجا شدن نباشد، فعالیت انقباضی خود را با افزایش نیرو بدون کاهش طول خود نشان خواهد داد. این نوع انقباض، انقباض ایزومتریک نامیده می شود که به معنای طول مشابه است. این حالت زمانی رخ می دهد که فرد تلاش می کند شیئی را بردارد که سنگسن…

Interposition of the tongue

در بررسی های آزمایشگاهی، افرادی که نوک زبانشان را در طی بلع قدامی قرار می دهند نیروی بیشتری به دندانها ندارند. قراردهی قدامی و لترالی زبان بین دندانها در حالت رست از علل اپن بایت محسوب می گردد.افراد با اپن بایت قدامی هنگام بلع زبان را بین دندانهای قدامی قرار می دهند.پروتروژن نوک زبان در…

Interocclusal Clearance

فضای عمودی بین سطح اکلوزال دندانهای ماگزیلا و مندیبل در حالت رست است که لبها به آرامی با هم در تماس هستند و عضلات لب در حالت ریلکس هستند. کاهش ارتفاع صورت به علت overclosure منجر به ایجاد eversion لب و شیارهای لبیومنتال عمیق می گردد. افزایش این فضا باعث گاز گرفتن گونه، افزایش مشکلات…

Peer assessment rating(PAR) index

این شاخص توسط Richmond در سال ۱۹۹۲ ارائه شد و برای ارزیابی نتیجه درمان به کار می رود که شامل بررسی کرادینگ، اوربایت، اورجت، اکلوژن خلفی (عرضی، قدامی-خلفی و عمودی) و centric line است. امتیاز نهایی تخمین میزان انحراف از اکلوژن و الاینمت نهایی است. امتیاز قبل و پس از درمان نشاندهنده میزان بهبودی و…

Irregularity index

ارزیابی بی نظمی دندانهای انسیزور معمولا با این شاخص که توسط Robert Little ارائه شده است سنجیده می شوند که کل فاصله لبیولینگوالی نقطه تماس انسیزورها تا نقطه تماس ایده آل به میلی متر که باید وجود داشته باشد از مزیال کانین تا مزیال کانین سمت مقابل را شامل می گردد. عدد صفر الاینمت ایده…

Index of orthodontic treatment need(IOTN)

شاخص IOTN شاخصی برای تعیین نیاز به درمان است که دارای یک جز سلامتی دندانی است که به بررسی اکلوژن و alignment دندانها می پردازد و یک جز زیبایی دارد که از مقایسه ظاهر دندانها با یک تصویر استاندارد به دست آمده است.ارتباط خوبی بین نیاز به درمان ارزیابی شده توسط دو جز سلامتی دندان…

Abrasion

این کلمه از فعل لاتین abradere منشا می گیرد که سایشی را توصیف می کند که در اثر روندهای مکانیکال مانند grinding، خراشیدن یا مالش ایجاد می شود.در دندانپزشکی این روند از دست رفتن غیر نرمال سطح دندانی در اثر نیروهای اصطکاکی بین دندان و اجسام خارجی یا نیروهای اصطکاکی بین دندان های در تماس…

Deviation of Mandible on Opening

به معنی جابجایی طرفی مندیبل نسبت به محور میدساجیتال هنگام باز کردن دهان و بازگشت آن به موقعیت درست در حالت حداکثر باز شدن دهان می باشد. در مقابل این حالت Deflection  مندیبل وجود دارد که جابجایی طرفی مندیبل هنگام باز کردن دهان بدون بازگشت به موقعیت مرکزی در حالت حداکثر باز کردن دهان است.