Ba-N Plane

این پلن از اتصال دو نقطه ی Basion و Nasion تشکیل شده است. از این پلن برای نشان دادن کرانیال بیس استفاده می شود و در این زمینه نسبت به پلن SN و Bolton دقیق تر است.

از این پلن در آنالیزهای Ricketts و McNamara به عنوان پلن مرجع استفاده شده است.

Apert Syndrome

سندرم آپرت به علت فیوژن های سوچورهای متعدد در جمجمه و صورت و سینکندروزیس های جمجمه ایجاد می شود و لذا بیماران در این سندرم شباهت زیادی به بیماران سندرم کروزون دارند و ماگزیلای رتروگناتیک و چشم های بیرون زده دارند که به علت عمق کم اربیت ها می باشد. مهم ترین وجه تمایز بیماران…

Anterior Guidance

در طی حرکات فک پایین به سمت جلو، لبه ای اینسیزال دندان های قدامی فک پایین در امتداد سطح مقعر لینگوالی دندان های قدامی فک بالا به سمت پایین و جلو حرکت می کند. مسیر لبه انسیزال از رابطه مرکزی تااکلوژن نوک به نوک را مسیر پیشگرایی می نامند. زاویه ای که بین مسیر پیشگرایی…

Disc Displacement with Reduction (Anterior Disc Displacement with Reduction)

در این حالت در وضعیت استراحت مفصل، دیسک در موقعیت نرمال خود قرار ندارد (اغلب به  سمت قدام و گاهی مدیال جابجا شده است) ولیکن با حرکت فک پایین به موقعیت صحیح خود بر می گردد.. در این حالت بسته به میزان جابجایی دیسک و میزان تخریب آن، ممکن است فقط یک کلیک هنگام بازشدن…

Anterior Divergent Profile

پروفایل صورتی مستقیم ممکن است شیب رو به جلو (Anterior Divergent) یا شیب رو به عقب (Posterior Divergent) داشته باشد. این مساله تا حد زیادی وابسته به نژاد است به نحوی که شیب رو به جلو در سرخپوستان آمریکایی و آسیایی ها، و شیب رو به عقب در اجداد اروپای شمالی شایع تر است. هر…

Teratogen

عواملی که باعث بروز ناهنجاری های(Malformation) مادرزادی و حالتهای غیر طبیعی (Abnormality) های تکاملی درجنین  صورت تماس مادر با این عوامل در حین بارداری میشود.

برای مثال تماس طولانی مدت مادر با دیلانتین میتواند باعث شکاف لب و کام در جنین شود

Subluxation (of a tooth)

با دو مفهوم بکار می رود: ۱-  نوعی از اسیبهای وارده به پریودونشیوم که اغلب بافت عصبی و خونرسانی پالپ را تهدید میکند و معمولا نتیجه ی ضربه ناگهانی به ساختار ساپورت کننده دندان است.در subluxation  دندان جابجا نشده و نمای رادیوگرافیگ نرمال است و به تستهای حرارتی پاسخ نرمال میدهد.لقی دندان افزایش یافته است…

Air Flow Resistance

روش شایع بررسی غیر مستقیم تنفس دهانی، Air Flow Resistance می باشد.

این روش شامل بررسی فشار آزاد شده در بینی بر اساس مقادیر اندازه گیری شده جریان هوا می باشد.

چنانچه مقاومت بینی زیاد باشد عبور هوا دشوار شده و تنفس از دهان گریز ناپذیر خواهد بود.