Macroglossia

زبانی که بطور غیر نرمالی بزرگ است. چون بطور مستقیم نمی توان برای زبان اندازه خاصی را عنوان نمود، وجود علایمی نظیر اپن بایت، Spacing بین دندانها و اثر فضای بین دندانی در حاشیه زبان را از علایم آن دانست. ماکروگلوسیا را با پاره ای شرایط پاتولوژیک مانند: سندرم Down، سندرم Beckwith-Wiedemann، میکسدما، Cretinism، ژیگانتیسم می…

Low Angle” Pateint”

آنها را “Horizontal Patient” یا “Hypodivergent” نیز نامیده می شوند. این گروه از بیماران دارای عموما دارای رشد افقی هستند. زاویه پلن فک پایین افقی و ارتفاع کم بخش تحتانی صورت از دیگر علایم این گروه است. کلاس ۲ و دیپ بایت همراه با برخورد ثنایاهای پایین با لثه فک بالا در این افراد دیده…

Curve of Wilson

در نگاه روبرو ( در مقطع کورونال) وقتی به دندانهای عقبی نگاه می کنیم ، محور طولی دندانهای مولر و پرمولر را به سمت خط وسط متمایل می بینیم. به عبارت دیگر دندانها دچار tip لینگوالی هستند. در واقع از این نما، سطوح اکلوزال دندانها به صورت دوطرفه ، یک منحنی در امتداد باکو-لینگوالی ایجاد…

Crossbite

هر گونه اختلال در رابطه باکولینگوالی یا لبیولینگوالی یک یا چند دندان از یک فک با دندانهای مقابل را می گویند. این مشکل می تواندیک طرفه یا دوطرفه و دندانی یا اسکلتی باشد. همین مسئله در نام گذاری این مشکل در نظر گرفته می شود. فک مقصّر مشخّص می شود، یک طرفه یا دوطرفه بودن…