Mixed Denttion Analysis

تجزیه و تحلیل فضای موجود در قوس دندانی برای جا دادن دندانهای دائمی. این کار همراه با تخمین اندازه دندانهایی است که هنوز در دهان وارد نشده اند. این بخش سبب می شود تا این تجزیه و تحلیل با عدم دقّت همراه باشد. الهیار گرامی همانطور که پروفسور  Moyers بیان کرده است، این تجزیه و…

Mesiodens

به دندان اضافی در خط وسط فک بالا گفته می شود. معمولا ابعاد و شکل مناسبی ندارند. در موارد نهفته، گاهی سبب ایجاد فاصله (Diastema) بین دندانهای ثنایای میانی می گردد. در بستن چنین فواصلی مناسب، بهترین کار آنست که در ابتدا به کمک رادیوگرافی از عذم وجود چنین دندانی اطمینان حاصل نماییم. در بعضی…

Tooth-to-Lip Relationship

در حالت استراحت، دوسوّم سطح لبیال ثنایای فک بالا باید توسط لب بالا پوشیده باشد، بنابراین می توان توقّع دیده شدن ۲-۴ میلیمتر از ثنایاهای میانی قک بالا را داشت. به همین ترتیب در هنگام خنده، توقّع بر اینست که لب بالا تا حد نمایش کل تاج ثنایا بالا رود. این رابطه تا آن حد…