Down syndrome

آنومالی مادرزادی و اتوزومالی است که به سادگی در هنگام تولد قابل تشخیص است و با مشکلات فیزیکال و ذهنی مشخص می شود. سندرم داون به عنوان تریزومی ۲۱ نیز شناخته می شود زیرا ۹۵% بیماران یک کروموزوم اضافی ۲۱ دارند و تعداد کروموزوم ها به جای ۴۶ به ۴۷ افزایش می یابد. سایر مشکلات…

Cephalic Index

واژه سفالیک به معنی مرتبط با سر یا وابسته به سر می باشد. ایندکس سفالیک برای بررسی شکل (Shape) سر به کار می رود. این متغیر توسط اندازگیری های آنتروپولوژیکال عرض و طول سر به دست می آید. Cephalic index=(maximum head width)/(maximum head length) ×۱۰۰ Dolichocephalic (long skull): less than 75.9 Mesocephalic: 76-80 Brachycephalic (short…

Anterior/Posterior Crossbite

کراس بایت براساس نوع دندان های درگیر به دو نوع قدامی و خلفی طبقه بندی می گردد. در کراس بایت قدامی یک یا چند دندان شیری یا دائمی فک بالا، عقب تر از دندان های قدامی فک پایین قرار می گیرند. این نوع اختلال پس از درمان نیاز به دوره نگهداری حداقلی دارد. در کراس…

Alveolar Mucosa

مخاط آلوئولار، مخاطی است که روی استخوان آلوئول قرار گرفته و به علت اتصالات سستی که با این استخوان دارد، متحرک می باشد. این مخاط نازک بوده و حاوی عروق خونی فراوان می باشد و در ناحیه کرونالی به مخاط لثه که اتصال محکمی به استخوان دارد متصل می شود. به محل این اتصال Mucogingival…

Adenoid face

این واژه سالها جهت توصیف رابطه بین تنفس دهانی (ناشی از بزرگ بودن لوزه ها) و تکامل مال اکلوژن به کار میرفت. توصیف کلاسیک آن شامل صورتهای باریک، دندانهای بیرون زده و لبهای جدا از هم در حالت رست می باشد.از آنجاییکه ثابت شده است که حتی در حالتی که لبها از هم فاصله دارند…