Centric Interferences

تداخلات مرکزی شامل تماس های پیش رس دندانی می باشند که در زمانی که فک پایین در موقعیت اپتیمم خود در فوسای مفصلی بسته می شود رخ می دهند.

این تداخلات می توانند سبب انحراف فک پایین در جهت خلفی،  قدامی و یا جانبی شوند.

Multifactorial

مولتي فاكتوريال به معني پديده‌اي است كه درگير يا وابسته به تعدادي از عوامل می باشد (مثلا فاكتورهاي ژنتيكي و يا محيطي). به عبارت ديگر، ايجاد شدن یک پدیده ی مولتي فاكتوريال به وسيله تعداد متنوعي از علل و عناصر انجام می شود.

Magnetic Resonance Image /MRI

MRI براساس زمان ريلكسيشن پروتئين‌ها در مايعات بدن كه به طور موقتي به وسيله كاربرد يك منبع مغناطيسي خارجي قوي به يك سطح انرژي بالاتر برده مي‌شوند، طراحی شده است. به علت تفاوت تركيبات مايع و سرعت انتقال آن درون بافت‌هاي مختلف، اكثر عناصر بافت سخت و نرم يك ويژگي MRI به خصوص دارند كه…

Referred Pain

در این نوع درد اغلب شخص درد را در قسمتی از بدن خود احساس می کند که به مقدار قابل توجهی دور تر از بافت مسبب آن است. نمونه این درد، دردی است که در یکی از اعضای احشایی شروع می شود و به ناحیه ای در سطح بدن ارجاع می یابد. آگاهی داشتن در…

Occlusogram

مشبکی است که جهت ارزیابی روابط عرضی و قدامی خلفی به کمک سنجش فاصله دندان ها به کار گرفته می شود. با کمک این ابزار می توان اطلاعات کمَی در مورد قرینگی قوس دندانی نیز بدست آورد. این مشبک بر روی رافه میانی کام و توبروزیته فک بالا جهت ارزیابی قوس دندانی تنظیم می گردد.

Craniomandibular Disorder (CMD)

واژه ای کلی جهت اشاره به علائمی است که اغلب بدون درد هستند و در ارتباط با عضلات جونده و مفصل گیجگاهی فکی می باشند. اتیولوژی این مشکلات چند عاملی است و انواع مال اکلوژن، عادات پارافانکشنال، صدمه به فک پایین یا مفصل، و استرس های روانی را شامل می شود.

Spacing

به وجود فضای بین دندان ها و عدم تماس بین دندانی گفته می شود. این پدیده بیانگر کمتر بودن اندازه دندان های موجود نسبت به فضای موجود در قوس می باشد و از این لحاظ متضاد Crowding تلقی می شود. علل عمده این پدیده شامل میکرودنشیا، غیبت دندانی ، از دست رفتن دندان و ماکروگلوسی…