Envelope of Motion

هنگامی که محدوده حرکت در سه بعد بررسی می شود، ظرفی سه بعدی که محدوده حرکت فک پایین در آن امکان پذیر است ایجاد می گردد که اولین بار در سال ۱۹۵۲ توسط Posselt ارائه شد. Envelope of Motion در جهت فوقانی عریض تر و بلند تر است و در نقطه ای نزدیک حداکثر باز…

Ectopic Eruption

اختلالی طی رویش دندان می باشد که در آن، دندان مسیر رویشی صحیح خود را طی نمی کند. در این حالت رویش دندان دائمی منجر به از دست رفتن دندان شیری مجاور و قرار گرفتن دندان دائمی در موقعیت نادرست می گردد. شایعترین حالت رویش نابجا، رویش مزیالی دندان مولر اول دائمی فک بالامی باشد…

Buccal Overjet

به میزان همپوشانی افقی دندان های ثنایا اورجت می گویند که برای سنجش آن از تصویر افقی دندان های بالا بر روی دندان های پایین بر روی صفحه اکلوزال استفاده می گردد. به طور معمول برای اندازه گیری اورجت فاصله سطح لبیال لبه اینسیزال دندان های فک پایین تا سطح پالاتال دندان های فک بالا…

Buccally

مربوط به گونه

اصطلاحی است در آناتومی دهان و دندان برای نشان دادن مجاورت یک عنصر نسبت به گونه. در ارتودنسی برای اشاره به جهت حرکت دندان و یا تمایل محوری دندان به سمت گونه به کار می رود.

 

Buccal Crossbite

نوعی رابطه عرضی دندان ها است که در آن یک یا چند دندان شیری یا دائمی در رابطه ای خارجی تر نسبت به دندان های مقابل خود در اکلوژن قرار می گیرند. این رابطه می تواند بصورت یک یا دوطرفه و با منشا دندانی یا اسکلتی باشد و به صورت حقیقی (ناشی از بیرون تر…

Discrepancy

به معنای ناهماهنگی می باشد. به عبارت دیگر اگر به هر دلیلی بین چیزهایی که باید با هم همخوانی داشته باشند، ناهماهنگی ایجاد شود دیسکرپانسی ایجاد شده است. مانند دیسکرپانسی بین اندازه دندان ها و فک.