Attractive Smile

لبخند جذاب و نمایش مناسب دندان ها برای سلامت روان نیز مهم هستند. تعدادی از اهداف جهت نیل به لبخند جذاب می بایست مد نظر قرار بگیرند. این اهداف شامل تقارن، نظم دندانی، خط لبخند، شکل قوس های دندانی، کانتور لثه ای و کیفیت و مرفولوژی مناسب خود دندان ها می باشد.

 

Thumb/Finger Sucking and Distortion of Dental Arches

مکیدن انگشت می تواند منجر به بد شکلی قوس های دندانی شود. میزان این بدشکلی وابسته به مدت زمانی است که بیمار در هر روز مکیدن را انجام می دهد. مهمترین اثرات عادت مکیدن روی قوس دندانی شامل اوربایت کاهش یافته یا اپن بایت قدامی، پروتروژن خفیف ثنایا های فک بالا و کراس بایت خفیف…

Root Resorption Associated with Impacted Teeth Detected with CBCT

چنانچه دندان نهفته ای موجود باشد، علاوه بر موقعیت این دندان، اثراتی که روی دندان های مجاور داشته نیز بسیار مهم می باشد. خوشبختانه معرفی CBCT میزان تشخیص تحلیل ریشه توسط دندان نهفته را تا حد ۵۰% افزایش داده است. با این متد تحلیل ریشه در هر سه پلن فضا قابل بررسی می باشد. با…

Mesiodens Supernumerary (Preventing Eruption)

چنانچه رویش ثنایای سنترال یک سمت بیش از شش ماه نسبت به سنترال سمت مقابل به تعویق افتد، تهیه رادیوگرافی ضروری خواهد بود. شایع ترین علت تاخیر در رویش وجود دندان اضافی می باشد که ممکن است مزیودنس در قدام و وسط فک بالا و یا دندان های اضافی تکمه ای شکل باشند. در ۶۸%…

Lip Trap

در Lip Trap  ثنایا های فک بالا روی لب پایین قرار می گیرند. Lip Trap می تواند سبب جابجایی دندان ها (پروکلینیشن ثنایاهای بالا و رتروکلینیشن ثنایا های پایین) شود و اغلب علامتی برای دیسکرپانسی اسکلتال می باشد. درمان زود هنگام جهت ممانعت از ایجاد صدمه به ثنایا های بالا ضروی است اما باید دقت…

Large Upper Central Incisor (Megadont Tooth)

دندان های ثنایای سنترال بسیار بزرگ به علت اندازه شان مشکلات اکلوزال و بی نظمی دندانی ایجاد می کنند و ممکن است در رویش لترال ها تداخل ایجاد کنند. این دندان ها اغلب دچار نهفتگی یا چرخش بوده و یا در محل نامناسب هستند.  چنانچه در رادیوگرافی، وضعیت ریشه، پالپ و عرض مینا اجازه دهد…

Anterior Crossbite (Causing Forward Displacement of the Lower Central Incisor)

کراس بایت قدامی نیاز به درمان زود هنگام دارد. در غیر اینصورت احتمال بروز مشکلات پریودنتال، جاجایی ثنایاهای پایین به  سمت جلو، Fenestration استخوان لبیال پایین به علت این جابجایی و نیز سایش دندانی وجود دارد.

استفاده از بایت پلیت در اپلاینس به منظور بازکردن بایت و عدم حرکت جبرانی دندان مقابل توصیه می شود.

Shift,of the Midline/ Midline Shift

میدلاین دندانی خط میدساجیتال قوس دندانی فک بالا و فک پایین است وقتی دندان ها اندازه، شکل، و موقعیت ایده آل داشته باشند و در ماکزیمم اینترکاسپیشن واقع شده باشند. هر قوس نیز دارای میدلاین مخصوص خود است که  محل تماس بین سطوح مزیال دندان های سانترال می باشد. بنابراین، اگر دندان های فک پایین…

Shift, Mandibular

کراس بایت فانکشنال با کراس بایت خلفی یکطرفه با شیفت طرفی فک پایین در اکلوژن مرکزی همراه است. ویژگی بالینی کراس بایت یکطرفه یک شیفت فانکشنال فک پایین به سمت کراس بایت است. در کراس بایت فانکشنال از رابطه مرکزی (CR)  به اکلوژن مرکزی(CO)  یک شیفت در فک پایین ایجاد می شود ،در حالی که…

Centric Occlusion /CO

در اکثر افراد، حد اکثر تماس دندانی در موقعیتی که فک پایین  قدام تر از وضیت Centric Relation قرار دارد رخ می دهد. به این موقعیت حداکثر تماس دندانی قدامی تر از CR ، Centric Occlusion گفته می شود. البته گاها این اصطلاح به عنوان وضعیت تماس دندانی در حالی که فک پایین  در CR…