De Coster Line

خط مرجعی است که توسط De Coster به عنوان یک ناحیه با ثبات برای سوپرایمپوزیشن های سفالومتریک معرفی شده است. این ناحیه در سطح داخلی کرانیال بیس قدامی از دیواره قدامی سلا تورسیکا و زائده کلنویید قدامی تا دیواره فوقانی استخوان اسفنویید و بخش کرانیال صفحه غربالی استخوان اتمویید تا سطح اندوکرانیال استخوان فرونتال بالای…

Cephalometric Lines

در اکثر آنالیز های سفالومتری از یک یا تعداد بیشتری از خطوط سفالومتریک استفاده می شود.

این خطوط از اتصال دو لندمارک، رسم مماس بر حدود خارجی یک لندمارک و یا رسم عمود از یک لندمارک بر یک خط دیگر ایجاد می شوند.

Wylie Cephalometric Analysis

این آنالیز در سال ۱۹۴۷ توسط W.L. Wylie برای تعیین وجود مشکل قدامی-خلفی معرفی شد. این آنالیز از جمله آنالیز های موجود در پلن میدساجیتال است که بعدها با در نظرگرفتن اندازه گیری های خطی و زاویه ای برای ارزیابی بعد ورتیکال کامل تر شد. گروه شاهد این مطالعه شامل نمونه های ۱۰٫۵ تا ۱۳٫۵…

Wits Cephalometric Analysis

ارزیابی Wits توسط A. Jacobson معرفی شد و بر اساس نام دانشگاه Witwatersand در آفریقای جنوبی به این عنوان نام گذاری شده است. هدف از این ارزیابی شناسایی مواردی است که در آن ها ANB نمی تواند به درستی نمایانگر ناهنجاری قدامی-خلفی باشد چراکه بررسی رابطه فکین نسبت به پلن های مرجع داخل جمجمه ای…

Tweed Cephalometric Analysis

مثلث تشخیصی تویید در سال ۱۹۴۶ توسط C.H.Tweed معرفی شد. در مثلث تشخیصی تویید از پلن فرانکفورت به عنوان پلن مرجع افقی و از سه زاویه پلن فرانکفورت-پلن فک پایین (FMA)، زاویه پلن فرانکفورت- ثنایا های فک پایین (FMIA)، و زاویه پلن مندیبل- ثنایا های فک پایین (IMPA) استفاده شده است. روابط میان این سه…

Steiner Cephalometric Analysis

این آنالیز توسط C.C. Steiner در سال ۱۹۵۰ معرفی شد. در این آنالیز از یک ستاره هالیوود به عنوان نمونه ایده ال استفاده شده است. این آنالیز شامل اندازه گیری های خطی و زاویه ای است و اندازه ها را به روشی ارائه می دهد که صرفا خود اندازه ها مورد نظر نیستند، بلکه الگوی…

Sassouni Cephalometric Analysis

این آنالیز نوعی آنالیز است که نقاط مرجع آن به صورت عمود تصویر نشده اند بلکه با رسم کمان هایی به وجود آمده ند. این آنالیز توسط V. Sassouni معرفی شد. آنالیز ساسونی نخستین آنالیزی بود که بر روابط عمودی و افقی فک ها و تاثیر متقابل آن ها بر یکدیگر تاکید دارد. در این…

McNamara Cephalometric Analysis

این آنالیز در سال ۱۹۸۳ توسط J.A. McNamara پایه گذاری شد و شامل بخش هایی از دو آنالیز ریکتز و هارولد به همراه بخش هایی جدید برای تعریف دقیق تری از موقعیت فکین و دندان ها می باشد . گروه شاهد این مطالعه شامل کودکان مربوط به استانداردهای بولتون، تعدادی از کودکان مطالعه رشدی برلینگتون…