G Sn_Sn Pog

تعریف: به زاویه حاصل از تقاطع خط واصل بین نقطه گلابلا (G) و ساب نازال (Sn) با خط واصل ساب نازال به پوگونیون بافت نرم (Pog ́ )، زاویه تحدب بافت نرم صورت می گویند. میانگین این زاویه ۱۲درجه با انحراف معیار۴± می باشد. درصورتی که نقطه پوگونیون بافت نرم درخلف خط G Sn قرارداشته…

(Trichion (Tr

یک لندمارک آنتروپومتریک است و به عنوان بالاترین حد پیشانی در خط وسط که توسط خط رویش مو مشخص می شود، تعریف می شود. این نقطه در مردها نسبت به خانم ها بالاتر قرار دارد و عموما به شکل M است. در افرادی که خط رویش موی آنها عقب رفته است برای تعیین این نقطه…

Stomion

قدامی ترین نقطه در محل تماس بین لب بالا و پایین در پلن میدساجیتال است.

هنگامی که لب ها در حالت استراحت از هم فاصله دارند، به صورت Stomion Inferius و Stomion Superius به ترتیب بر روی لب پایین و بالا تعریف می شود.