Lateral Cephalometric Radiograph

به  تصویر رادیوگرافی که برای سنجش ابعاد سر و تعیین روابط جمجمه و صورت از نمای جانبی گرفته می شود می گویند. از این رادیوگرافی برای اندازه گیری های خطی و زاویه ای به منظور تشخیص، ارزیابی تغییرات ناشی از درمان ارتودنسی و ارزیابی الگوهای رشدی نیز استفاده می گردد. در این رادیوگرافی منبع اشعه…

Harvold Cephalometric Analysis

هدف آنالیز سفالومتریک هارولد تعیین شدت ناهنجاری فک بالا و پایین می باشد و تحت تاثیر موقعیت دندان ها نیست. در این آنالیز طول فک بالا عبارت است از فاصله خلفی ترین نقطه در دیواره خلفی گلویید فوسا تاحد تحتانی خاربینی قدامی در جایی که سه میلی متر قطر دارد. همچنین، طول مندیبل برابر است…

H-Angle

به زاویه بین H-Line (خط هارمونی یا خط مماس برچانه و لب بالا)، و خط واصل بین نقطه پوگونیون و نازیون بافت نرم (́ N ́-Pog)، H-Angle گفته می شود. این زاویه میزان برجستگی لب بالا یا تورفتگی چانه بافت نرم را می سنجد. مقدار نرمال این زاویه بین ۷ تا ۱۵ درجه می باشد.

IMPA /Incisor Mandibular Plane Angle

به زاویه بین محور طولی قدامی ترین ثنایای مندیبل و پلن مندیبل (IMPA , (Go-Me گفته می شود. این زاویه میزان بیرون زدگی ثنایای مندیبل نسبت به پلن مندیبل رانشان می دهد. میزان نرمال آن در نژاد های مختلف متفاوت است. درآنالیز Tweed میزان نرمال آن ۹۰ درجه است. در آنالیز Down مقادیر بیشتر از…

Hard Tissue Landmarks

لند مارک ها یا شاخص های سفالومتریک بافت سخت نقاطی نسبتا واضح برروی فیلم سفالومتری می باشند که نمایانگر یک ساختار آناتومیک استخوانی یا دندانی مشخص(لند مارک آناتومیک) و یا محل تقاطع خطوطی ازقبل تعیین شده (لند مارک Constructed) هستند. .همچنین لند مارک های سفالومتری براساس موقعیت به انواع میدساجیتال(لند مارک های واقع شده برروی…