Trichion (Tr)

یک لندمارک آنتروپومتریک است و به عنوان بالاترین حد پیشانی در خط وسط که توسط خط رویش مو مشخص می شود، تعریف می شود. این نقطه در مردها نسبت به خانم ها بالاتر قرار دارد و عموما به شکل M است. در افرادی که خط رویش موی آنها عقب رفته است برای تعیین این نقطه…

Stomion

قدامی ترین نقطه در محل تماس بین لب بالا و پایین در پلن میدساجیتال است.

هنگامی که لب ها در حالت استراحت از هم فاصله دارند، به صورت Stomion Inferius و Stomion Superius به ترتیب بر روی لب پایین و بالا تعریف می شود.

Facial Axis

خطی که از تقاطع Gn با Pt (که به عنوان بوردر تحتانی سوراخ روتاندوم و نقطه خلفی فوقانی تریگوماگزیلاری فیشور شناخته می شود)، به دست می آید.

از این خط در آنالیز ریکتز برای اندازه گیری زاویه محور فاسیال استفاده می شود.