H-Angle

به زاویه بین H-Line (خط هارمونی یا خط مماس برچانه و لب بالا)، و خط واصل بین نقطه پوگونیون و نازیون بافت نرم (́ N ́-Pog)، H-Angle گفته می شود. این زاویه میزان برجستگی لب بالا یا تورفتگی چانه بافت نرم را می سنجد. مقدار نرمال این زاویه بین ۷ تا ۱۵ درجه می باشد.

IMPA (Incisor Mandibular Plane Angle)

به زاویه بین محور طولی قدامی ترین ثنایای مندیبل و پلن مندیبل IMPA , (Go-Me) گفته می شود. این زاویه میزان بیرون زدگی ثنایای مندیبل نسبت به پلن مندیبل رانشان می دهد. میزان نرمال آن در نژاد های مختلف متفاوت است. درآنالیز Tweed میزان نرمال آن ۹۰ درجه است. در آنالیز Down مقادیر بیشتر از…

Hard Tissue Landmarks

لند مارک ها یا شاخص های سفالومتریک بافت سخت نقاطی نسبتا واضح برروی فیلم سفالومتری می باشند که نمایانگر یک ساختار آناتومیک استخوانی یا دندانی مشخص(لند مارک آناتومیک) و یا محل تقاطع خطوطی ازقبل تعیین شده (لند مارک Constructed) هستند. .همچنین لند مارک های سفالومتری براساس موقعیت به انواع میدساجیتال(لند مارک های واقع شده برروی…

G Sn_Sn Pog

تعریف: به زاویه حاصل از تقاطع خط واصل بین نقطه گلابلا (G) و ساب نازال (Sn) با خط واصل ساب نازال به پوگونیون بافت نرم (Pog ́ )، زاویه تحدب بافت نرم صورت می گویند. میانگین این زاویه ۱۲درجه با انحراف معیار۴± می باشد. درصورتی که نقطه پوگونیون بافت نرم درخلف خط G Sn قرارداشته…

Trichion (Tr)

یک لندمارک آنتروپومتریک است و به عنوان بالاترین حد پیشانی در خط وسط که توسط خط رویش مو مشخص می شود، تعریف می شود. این نقطه در مردها نسبت به خانم ها بالاتر قرار دارد و عموما به شکل M است. در افرادی که خط رویش موی آنها عقب رفته است برای تعیین این نقطه…

Stomion

قدامی ترین نقطه در محل تماس بین لب بالا و پایین در پلن میدساجیتال است.

هنگامی که لب ها در حالت استراحت از هم فاصله دارند، به صورت Stomion Inferius و Stomion Superius به ترتیب بر روی لب پایین و بالا تعریف می شود.