Angle of Convexity

زاویه تحدب nasion- A- Pog که در آنالیز Downs معرفی شده است، برای اندازه گیری موقعیت قدامی فک بالا  نسبت به پلن فاسیال(N-Pog ) مورد استفاده قرار می گیرد. در آنالیز Ricketts برای اندازه گیری این موقعیت از فاصله میلیمتری نقطه ی A تا پلن فاسیال با نام تحدب در نقطه ی A استفاده می…

ANB Angle

زاویه A-Point- nasion- B-Point که در آنالیز Steiner معرفی شد. این زاویه نمایانگر اختلاف بین زوایای SNA و SNB و رابطه ی بین بیس های ماگزیلا و مندیبل در جهت قدامی- خلفی می باشد. متوسط این زاویه ۲±۲ درجه است. زوایای بیشر از محدوده نرمال نشان دهنده تمایل اسکلتی کلاس دو و زوایاو کمتر نشان…

A-Point

عمیق ترین نقطه در پلن میدساژیتال در حدود انحنای استخوانی که از بیس استخوان ماگزیلا به سمت زائده آلوئول حرکت می کند. یعنی در عمیق ترین نقطه بین خار بینی قدامی و پروستیون که در آنتروپولوژی به عنوان subspinal شناخته می شود. برای تعیین آن می توان از تلاقی خط عمود بر فرانکفورت و خلفی…

B-Point

معادل است با عمیق ترین نقطه در پلن میدساجیتال در قدامی ترین بخش قاعده فک پایین بین فوقانی ترین نقطه ی استخوان آلوئول در زیر ثنایاهای فک پایین (Infradentale) و Pog. این نقطه در آنتروپولوژی به عنوان Supramentale شناخته می شود. برای تعیین آن می توان از تلاقی خط عمود بر FH و خلفی ترین…

Antegonial Notch

فرورفتگی یا تقعری است که عموما در محل اتصال بین راموس و تنه استخوان فک پایین، نزدیک لبه ی قدامی اتصال عضله ماستر دیده می شود.

در ارزیابی سفالومتری فرونتال در دیاگرام Mesh و آنالیز Ricketts تحت عنوان Antegonion (Ag) ، نقطه ای در حاشیه پایینی کناری فرورفتگی آنته گونیال تعریف می شود.

Angle of Facial Convexity

زاویه تحدب صورت از تلاقی دو خط G-Sn و Sn-Pog` تشکیل شده است. این زاویه بافت نرم معادل زاویه تحدب در آنالیز Downs است که بر اساس لندمارک های اسکلتی توضیح داده شده است. مقدار متوسط این زاویه ۴±۱۲ درجه تخمین زده شده است. تحدب زیاد نشان دهنده تمایل به الگوی اسکلتی کلاس دو و…

AFH] Anterior Facial Height]

ارتفاع قدامی صورت یک اندازه گیری میلیمتری است که از Nasion تا Menton محاسبه می شود. ارتفاع قدامی صورت به دو بخش ارتفاع قدامی فوقانی صورت (UAFH) و ارتفاع قدامی تحتانی صورت (LAFH) تقسیم می شود. نسبت نرمال ارتفاع قدامی فوقانی صورت و ارتفاع قدامی تحتانی صورت به ارتفاع کلی صورت به ترتیب ۴۶% و…

A-B Plane

A-B Plane ، اولین بار در آنالیز Downsو به عنوان زاویه ای که از تلاقی خط حاصل از اتصال نقاط A و B، با خط (Facial Plane (N-Pog   تشکیل شده است، معرفی شد.  این زاویه رابطه قدامی خلفی فکین را نسبت به پلن فاسیال نشان می دهد.. اگر زاویه در جهت چرخش عقربه های ساعت…

Shield, Soft Tissue

در سفالومتری، افزایش در زمان اکسپوژر دانسیته مطلوب را به ویژه در مناطق خلفی فراهم خواهد کرد ، اما طرح کلی بافت نرم را محو می کند. برای رسیدن به هر دو طرح بافت نرم پروفایل صورت و تراکم استخوان خوب،  از یک شیلد بافت نرم که یک وج آلومینیومی است، در ناحیه قدام صورت…