Ba-Pt-Gn Angle

زاویه محور فاسیال که در آنالیز Ricketts معرفی شد از تلاقی دو پلن Ba-N و پلن فورامن روتاندوم (Pt-Gn) تشکیل شده است. این زاویه در آنالیز McNamara به صورت زاویه بین خط Pt-Gn و خط عمود بر پلن Ba-N در نقطه Pt  اندازه گیری می شود. از آنجایی که نقطه ی ایجاد شده در اثر…

(Bo (Bolton

این نقطه اولین بار توسط Brodbent معرفی شد و روی انحنای فوقانی رتروکندیلار فوسای استخوان اکسیپیتال قرار دارد. این نقطه از تلاقی کندیل اکسیپیتال و فورامن مگنوم در بالاترین نقطه روی Postcondylar Notch ، در خلف کندیل اکسیپتال تشکیل شده است. برای تعیین آن می توان از دو نقطه Basion و Opisthion استفاده کرد. به…

(Gonion (Go

این نقطه در خلفی ترین و تحتانی ترین قسمت بر روی زاویه فک پایین قرار گرفته است. برای تعیین آن می توان از دو خط که یکی به موازات لبه تحتانی فک پایین و دیگری به موازات قسمت خلفی راموس کشیده می شود استفاده کرد. محل تلاقی این دو خط به عنوان گونیون Gonion  Constructed…

(Gnathion (Gn

این نقطه به چندین روش تعیین شده است: Martin و Saller آن را نقطه ای بر روی مندیبل در پلن میدساجیتال در محلی که انحنای قدامی چانه با تنه مندیبل یکی می شود معرفی کردند. Jacobson آن را بین قدامی ترین و تحتانی ترین نقطه چانه می داند. Graig آن را در محل تلاقی دو…

ANS- PNS (palatal plane)

از اتصال دو نقطه ANS ( خار قدامی بینی) و PNS ( خار خلفی بینی) در پلن میدساژیتال تشکیل شده است که تحت عنوان پلن پالاتال شناخته می شود.

از پلن پالاتال برای تعیین موقعیت بیس استخوان ماگزیلا در ارزیابی سفالومتری استفاده می شود.

ANS (Anterior Nasal Spine)

انتهای تحتانی بریدگی بینی تبدیل به زائده استخوانی می شود که با زائده استخوانی سمت مقابل خار قدامی بینی را تشکیل می دهد.

در ارزیابی سفالومتری به صورت قدامی ترین نقطه بر روی خار استخوانی بینی قدامی در پلن میدساژیتال تعریف می شود.

در آنتروپولوژی به عنوان Acanthion شناخته می شود.