Antegonial Notch

فرورفتگی یا تقعری است که عموما در محل اتصال بین راموس و تنه استخوان فک پایین، نزدیک لبه ی قدامی اتصال عضله ماستر دیده می شود.

در ارزیابی سفالومتری فرونتال در دیاگرام Mesh و آنالیز Ricketts تحت عنوان Antegonion (Ag) ، نقطه ای در حاشیه پایینی کناری فرورفتگی آنته گونیال تعریف می شود.

Angle of Facial Convexity

زاویه تحدب صورت از تلاقی دو خط G-Sn و Sn-Pog` تشکیل شده است. این زاویه بافت نرم معادل زاویه تحدب در آنالیز Downs است که بر اساس لندمارک های اسکلتی توضیح داده شده است. مقدار متوسط این زاویه ۴±۱۲ درجه تخمین زده شده است. تحدب زیاد نشان دهنده تمایل به الگوی اسکلتی کلاس دو و…

AFH] Anterior Facial Height]

ارتفاع قدامی صورت یک اندازه گیری میلیمتری است که از Nasion تا Menton محاسبه می شود. ارتفاع قدامی صورت به دو بخش ارتفاع قدامی فوقانی صورت (UAFH) و ارتفاع قدامی تحتانی صورت (LAFH) تقسیم می شود. نسبت نرمال ارتفاع قدامی فوقانی صورت و ارتفاع قدامی تحتانی صورت به ارتفاع کلی صورت به ترتیب ۴۶% و…

A-B Plane

A-B Plane ، اولین بار در آنالیز Downsو به عنوان زاویه ای که از تلاقی خط حاصل از اتصال نقاط A و B، با خط (Facial Plane (N-Pog   تشکیل شده است، معرفی شد.  این زاویه رابطه قدامی خلفی فکین را نسبت به پلن فاسیال نشان می دهد.. اگر زاویه در جهت چرخش عقربه های ساعت…

Shield, Soft Tissue

در سفالومتری، افزایش در زمان اکسپوژر دانسیته مطلوب را به ویژه در مناطق خلفی فراهم خواهد کرد ، اما طرح کلی بافت نرم را محو می کند. برای رسیدن به هر دو طرح بافت نرم پروفایل صورت و تراکم استخوان خوب،  از یک شیلد بافت نرم که یک وج آلومینیومی است، در ناحیه قدام صورت…

Radiopaque

ماده رادیواپک اجازه عبور انرژی رادیاسیون، با تضعیف قابل توجه و یا شدید تابش توسط جذب را می دهد.

تصویر مواد رادیواپک در یک رادیوگرافی در محدوده خاکستری روشن تا کاملا سفید یا روشن قرار می گیرد.