AFH (Anterior Facial Height)

ارتفاع قدامی صورت یک اندازه گیری میلیمتری است که از Nasion تا Menton محاسبه می شود. ارتفاع قدامی صورت به دو بخش ارتفاع قدامی فوقانی صورت (UAFH) و ارتفاع قدامی تحتانی صورت (LAFH) تقسیم می شود. نسبت نرمال ارتفاع قدامی فوقانی صورت و ارتفاع قدامی تحتانی صورت به ارتفاع کلی صورت به ترتیب ۴۶% و…

A-B Plane

A-B Plane ، اولین بار در آنالیز Downsو به عنوان زاویه ای که از تلاقی خط حاصل از اتصال نقاط A و B، با خط  Facial Plane (N-Pog)   تشکیل شده است، معرفی شد.  این زاویه رابطه قدامی خلفی فکین را نسبت به پلن فاسیال نشان می دهد.. اگر زاویه در جهت چرخش عقربه های ساعت…

Shield, Soft Tissue

در سفالومتری، افزایش در زمان اکسپوژر دانسیته مطلوب را به ویژه در مناطق خلفی فراهم خواهد کرد ، اما طرح کلی بافت نرم را محو می کند. برای رسیدن به هر دو طرح بافت نرم پروفایل صورت و تراکم استخوان خوب،  از یک شیلد بافت نرم که یک وج آلومینیومی است، در ناحیه قدام صورت…

Radiopaque

ماده رادیواپک اجازه عبور انرژی رادیاسیون، با تضعیف قابل توجه و یا شدید تابش توسط جذب را می دهد.

تصویر مواد رادیواپک در یک رادیوگرافی در محدوده خاکستری روشن تا کاملا سفید یا روشن قرار می گیرد.

Incisor-Mandibular Plane Angle (IMPA)

به زاویه ی خلفی فوقانی بین محور طولی ثنایاهای فک پایین و پلان مندیبل می گویند. این زاویه موقعیت ثنایا های پایین را نسبت به پلان فک پایین نشان می دهد و راهنمایی جهت حفظ یا تغییر موقعیت دندان های ثنایای فک پایین نسبت به قاعده استخوان فک پایین است. مقدار استاندارد این زاویه ۹۰…