ANS- PNS (palatal plane)

از اتصال دو نقطه ANS ( خار قدامی بینی) و PNS ( خار خلفی بینی) در پلن میدساژیتال تشکیل شده است که تحت عنوان پلن پالاتال شناخته می شود.

از پلن پالاتال برای تعیین موقعیت بیس استخوان ماگزیلا در ارزیابی سفالومتری استفاده می شود.

ANS (Anterior Nasal Spine)

انتهای تحتانی بریدگی بینی تبدیل به زائده استخوانی می شود که با زائده استخوانی سمت مقابل خار قدامی بینی را تشکیل می دهد.

در ارزیابی سفالومتری به صورت قدامی ترین نقطه بر روی خار استخوانی بینی قدامی در پلن میدساژیتال تعریف می شود.

در آنتروپولوژی به عنوان Acanthion شناخته می شود.

Angle of Convexity

زاویه تحدب nasion- A- Pog که در آنالیز Downs معرفی شده است، برای اندازه گیری موقعیت قدامی فک بالا  نسبت به پلن فاسیال(N-Pog ) مورد استفاده قرار می گیرد. در آنالیز Ricketts برای اندازه گیری این موقعیت از فاصله میلیمتری نقطه ی A تا پلن فاسیال با نام تحدب در نقطه ی A استفاده می…

ANB

زاویه A-Point- nasion- B-Point که در آنالیز Steiner معرفی شد. این زاویه نمایانگر اختلاف بین زوایای SNA و SNB و رابطه ی بین بیس های ماگزیلا و مندیبل در جهت قدامی- خلفی می باشد. متوسط این زاویه ۲±۲ درجه است. زوایای بیشر از محدوده نرمال نشان دهنده تمایل اسکلتی کلاس دو و زوایاو کمتر نشان…

A-Point

عمیق ترین نقطه در پلن میدساژیتال در حدود انحنای استخوانی که از بیس استخوان ماگزیلا به سمت زائده آلوئول حرکت می کند. یعنی در عمیق ترین نقطه بین خار بینی قدامی و پروستیون که در آنتروپولوژی به عنوان subspinal شناخته می شود. برای تعیین آن می توان از تلاقی خط عمود بر فرانکفورت و خلفی…

Burlington Cephalometric Analysis

این آنالیز توسط Popovich و  Thompson در سال ۱۹۷۷ پایه گذاری شد و برای تعیین استاندارد های عددی تمپلیت نرمال از داده های مطالعات رشدی Burlington استفاده کرد. در این آنالیز تمپلیت های جداگانه ای برای افراد با الگوهای رشدی افقی ، عمودی و نرمال طراحی شده است. این آنالیز شامل یک جنبه استاتیک برای…

B-Point

معادل است با عمیق ترین نقطه در پلن میدساجیتال در قدامی ترین بخش قاعده فک پایین بین فوقانی ترین نقطه ی استخوان آلوئول در زیر ثنایاهای فک پایین (Infradentale) و Pog. این نقطه در آنتروپولوژی به عنوان Supramentale شناخته می شود. برای تعیین آن می توان از تلاقی خط عمود بر FH و خلفی ترین…