True horizontal line

یکی از خطوط مرجع خارج جمجمه ای است که معمولا به وسیله عمودی که بر تصویر زنجیری که از سقف آویزان شده است و روی فیلم ثبت می شود، ایجاد می شود. این خط وقتی به عنوان رفرنس به کار می رود که سفالومتری در وضعیت NHP تهیه شده باشد

 

 

 

True vertical line

یکی از خطوط مرجع خارج جمجمه ای است که معمولا به وسیله تصویر زنجیری که از سقف آویزان شده است و روی فیلم ثبت می شود، ایجاد می شود. این خط وقتی به عنوان رفرنس به کار می رود که سفالومتری در وضعیت NHP تهیه شده باشد

 

 

Z-line

خطی که پوگونیون بافت نرم (برجسته ترین نقطه بافت نرم چانه) را به برجسته ترین نقطه لبها وصل می کند و از این لحاظ شبیه H line  می باشد. از این خط جهت ارزیابی موقعیت لبها استفاده می شود.

Esthetic line of Ricketts

این خط که توسطR.M. Ricketts برای ارزیابی میزان برجستگی لب ها معرفی شده است، از Pn تا Pog بافت نرم کشیده می شود. عموما نقطه Ls 4 میلیمتر در پشت این خط و نقطه Li حدودا ۲ میلیمتر پشت این خط قرار دارد. ریکتز تاکید کرد که گوناگونی قابل توجهی از نظر سن و جنس…