Menton/Me

تحتانی ترین نقطه سمفیز فک پایین در پلن میدساجیتال می باشد.   دکتر الهیار گرامی: برای یافتن موقعیت دقیق این لندمارک، مهّم است که تصویر رادیوپرافیک موجود به شیوه ای قرار گیرد/دیده شود که پلن فرانکفورت افقی قرار گرفته باشد. به عبارت دیگر، چرخش تصویر ما را در تعیین پایین ترین نقطه پچار اشتباه می…

Tooth-to-Lip Relationship

در حالت استراحت، دوسوّم سطح لبیال ثنایای فک بالا باید توسط لب بالا پوشیده باشد، بنابراین می توان توقّع دیده شدن ۲-۴ میلیمتر از ثنایاهای میانی قک بالا را داشت. به همین ترتیب در هنگام خنده، توقّع بر اینست که لب بالا تا حد نمایش کل تاج ثنایا بالا رود. این رابطه تا آن حد…

(Glabella(G

از لحاظ آناتومیک یک برجستگی صاف است که در بین قوس های ابرویی قرار گرفته است.

در آنالیز سفالومتری لترال به عنوان برجسته ترین نقطه بر روی کانتور قدامی استخوان فرونتال در پلن میدساجیتال شناخته می شود.در ادامه به گلابلا ی نسج نرم مراجعه نمایید.

Lip Retrusion

به معنای عقب بودن لب در بعد قدامی خلفی می باشد. برای بررسی عقب بودن (یا جلوزده بودن) لب ها معیار های زیر پیشنهاد شده اند: رسم خطی که از Subnasale به Pogonion ́ متصل می شود و سپس اندازه گیری فاصله افقی جلو زده ترین نقطه لب ها نسبت به آن. روش دیگر رسم…

Lip Protrusion

به معنای جلو زده بودن لب در بعد قدامی خلفی می باشد. برای بررسی جلوزده بودن (یا عقب بودن) لب ها معیار های زیر پیشنهاد شده اند: رسم خطی که از Subnasale به Pogonion ́ متصل می شود و سپس اندازه گیری فاصله افقی جلو زده ترین نقطه لب ها نسبت به آن. روش دیگر…

Ba-Pt-Gn Angle

زاویه محور فاسیال که در آنالیز Ricketts معرفی شد از تلاقی دو پلن Ba-N و پلن فورامن روتاندوم (Pt-Gn) تشکیل شده است. این زاویه در آنالیز McNamara به صورت زاویه بین خط Pt-Gn و خط عمود بر پلن Ba-N در نقطه Pt اندازه گیری می شود. از آنجایی که نقطه ی ایجاد شده در اثر…

Burlington Cephalometric Analysis

این آنالیز توسط Popovich و Thompson در سال ۱۹۷۷ پایه گذاری شد و برای تعیین استاندارد های عددی تمپلیت نرمال از داده های مطالعات رشدی Burlington استفاده کرد. در این آنالیز تمپلیت های جداگانه ای برای افراد با الگوهای رشدی افقی ، عمودی و نرمال طراحی شده است. این آنالیز شامل یک جنبه استاتیک برای…