Ba-Pt-Gn Angle

زاویه محور فاسیال که در آنالیز Ricketts معرفی شد از تلاقی دو پلن Ba-N و پلن فورامن روتاندوم (Pt-Gn) تشکیل شده است. این زاویه در آنالیز McNamara به صورت زاویه بین خط Pt-Gn و خط عمود بر پلن Ba-N در نقطه Pt  اندازه گیری می شود. از آنجایی که نقطه ی ایجاد شده در اثر…

Bo (Bolton)

این نقطه اولین بار توسط Brodbent معرفی شد و روی انحنای فوقانی رتروکندیلار فوسای استخوان اکسیپیتال قرار دارد. این نقطه از تلاقی کندیل اکسیپیتال و فورامن مگنوم در بالاترین نقطه روی Postcondylar Notch ، در خلف کندیل اکسیپتال تشکیل شده است. برای تعیین آن می توان از دو نقطه Basion و Opisthion استفاده کرد. به…

Gonion (Go)

این نقطه در خلفی ترین و تحتانی ترین قسمت بر روی زاویه فک پایین قرار گرفته است. برای تعیین آن می توان از دو خط که یکی به موازات لبه تحتانی فک پایین و دیگری به موازات قسمت خلفی راموس کشیده می شود استفاده کرد. محل تلاقی این دو خط به عنوان گونیون Gonion  Constructed…

Gnathion (Gn)

این نقطه به چندین روش تعیین شده است: Martin و Saller آن را نقطه ای بر روی مندیبل در پلن میدساجیتال در محلی که انحنای قدامی چانه با تنه مندیبل یکی می شود معرفی کردند. Jacobson آن را بین قدامی ترین و تحتانی ترین نقطه چانه می داند. Graig آن را در محل تلاقی دو…

Ba-N Plane

این پلن از اتصال دو نقطه ی Basion و Nasion تشکیل شده است. از این پلن برای نشان دادن کرانیال بیس استفاده می شود و در این زمینه نسبت به پلن SN و Bolton دقیق تر است.

از این پلن در آنالیزهای Ricketts و McNamara به عنوان پلن مرجع استفاده شده است.