Ba-Pt-Gn Angle

زاویه محور فاسیال که در آنالیز Ricketts معرفی شد از تلاقی دو پلن Ba-N و پلن فورامن روتاندوم (Pt-Gn) تشکیل شده است. این زاویه در آنالیز McNamara به صورت زاویه بین خط Pt-Gn و خط عمود بر پلن Ba-N در نقطه Pt اندازه گیری می شود. از آنجایی که نقطه ی ایجاد شده در اثر…

Burlington Cephalometric Analysis

این آنالیز توسط Popovich و Thompson در سال ۱۹۷۷ پایه گذاری شد و برای تعیین استاندارد های عددی تمپلیت نرمال از داده های مطالعات رشدی Burlington استفاده کرد. در این آنالیز تمپلیت های جداگانه ای برای افراد با الگوهای رشدی افقی ، عمودی و نرمال طراحی شده است. این آنالیز شامل یک جنبه استاتیک برای…

True horizontal line

یکی از خطوط مرجع خارج جمجمه ای است که معمولا به وسیله عمودی که بر تصویر زنجیری که از سقف آویزان شده است و روی فیلم ثبت می شود، ایجاد می شود. این خط وقتی به عنوان رفرنس به کار می رود که سفالومتری در وضعیت NHP تهیه شده باشد

 

 

 

True vertical line

یکی از خطوط مرجع خارج جمجمه ای است که معمولا به وسیله تصویر زنجیری که از سقف آویزان شده است و روی فیلم ثبت می شود، ایجاد می شود. این خط وقتی به عنوان رفرنس به کار می رود که سفالومتری در وضعیت NHP تهیه شده باشد

 

 

Z-line

خطی که پوگونیون بافت نرم (برجسته ترین نقطه بافت نرم چانه) را به برجسته ترین نقطه لبها وصل می کند و از این لحاظ شبیه H line  می باشد. از این خط جهت ارزیابی موقعیت لبها استفاده می شود.

Esthetic line of Ricketts

این خط که توسطR.M. Ricketts برای ارزیابی میزان برجستگی لب ها معرفی شده است، از Pn تا Pog بافت نرم کشیده می شود. عموما نقطه Ls 4 میلیمتر در پشت این خط و نقطه Li حدودا ۲ میلیمتر پشت این خط قرار دارد. ریکتز تاکید کرد که گوناگونی قابل توجهی از نظر سن و جنس…