Fixed Appliance

دستگاه های ثابتی که در ارتودنسی معاصر استفاده می شوند (بجز جند مورد استثنا،) بر اساس طرح های  Edward Angleدر اوایل قرن بیستم می باشند که شامل چهار طرح اصلی E-Arch، پین و تیوب، ریبون آرچ و سیستم اج وایز می باشند. دستگاه های ثابت امروزی غالبا بر گرفته از سیستم اج وایز می باشند.…

Essix Retainer

ریتینر شفاف با استفاده از دستگاهی که با ایجاد خلاء پلاستیک شفاف گرم و نرم شده را به خوبی روی کست دندانی منطبق می کند، ساخته می شود. این ریتینر ها تقریبا نامرئی هستند لذا منجر به افزایش رضایت بیماران نسبت به انواع دیگر ریتینر های متحرک می شوند و اکثر بیماران آن ها را…

Z Spring

از اجزای فعال پلاک های متحرک ارتودنسی است که به خصوص در بیماران دارای رتروژن ثنایا ها استفاده می گردد..فنر باید عمود بر سطح پالاتال دندان باشد  در غیر این صورت تمایل به حرکت انسیزالی داشته و دندان را اینترود می کند. این فنر با کمک سیم ۰٫۵ میل ساخته می شود.

Tongue Crib

ابزاری ارتودونتیک و سمان شونده است که جهت مقابله با عادت مکیدن انگشت در کودکان استفاده می شود. این ابزار بخصوص در کودکان دوره دندانی  مختلط که دارای اپن بایت دنتال به دلیل مکیدن انگشت  هستند جهت حذف عادت کاربرد  دارد.

Space Maintainer (SM)

فضا نگه دار دستگاهی است که با اشغال فضای دندان شیری از دست رفته مانع از مهاجرت دندان های مجاور به فضای مذکور می شود. درنتیجه فضا برای رویش دندان دائمی جایگزین حفظ می گردد. فضا نکه دار می تواند ثابت و یا متحرک، یک طرفه و یا دوطرفه، و یک دندانی یا چند دندانی…

Slow Maxillary Expansion (SME)

روشی در افزایش عرض قوس دندانی فک بالا که در آن میزان اکسپنشن حداکثر ۰٫۵ میلیمتر در هفته است. این نوع از اکسپنشن معمولا به صورت دندانی و نه  اسکلتی بوده و صرفا در مقادیر تنگی کم کاربرد دارد. اکسپنشن به طور عمده حاصل تیپینگ دندان ها به بسمت اکال می باشد. دستگاه به کار…

Single Bracket

نوعی براکت که دارای یک جفت Tie-wing می باشد. در این طرح در مقایسه با براکت های Twin به علت افزایش فضای بین براکت ها انعطاف سیمی بیشتر است.  با این حال به لحاظ اصلاح چرخش و زاویه مزیو دیستال Tip)) تاج ضعیف تر عمل می کند. در یک تغییر در طراحی،  در براکت هایی…

Side-winder Spring

یکی از انواع فنرهای کمکی است که در سیستم Begg به کار می رود.  این فنر متعاقب بستن فضای حاصل از کشیدن دندان ها، تیپینگ ایجاد شده در در دندان های مجاور این فضا را اصلاح می نماید. این فنر از یک سو در شیار عمودی براکت قرار گرفته و از سوی دیگر خم شده…

Siamese Bracket

نوعی براکت که دارای دو جفت Tie-Wing می باشد. نام آن برگرفته از دوقلو های سیامی ( دوقلو های به هم چسبیده) است. در این طرح در مقایسه با براکتهای Single، به علت کاهش فضای بین براکتی انعطاف سیم کاهش میابد.  با این حال به علت اصلاح بهتر چرخش و زاویه مزیو دیستال (Tip) تاج…