Lip bumper

نوعی دستگاه ارتدنسی است که از سیم با قطر زیاد و به فرم نعل اسبی ساخته می شود. این دستگاه در تیوب مولر پایین قرار می گیرد و در قسمت قدامی دارای بخش اکریلی با یا بدون لوپ در دو طرف سیم است و به این ترتیب با قرار گرفتن در پشت لب پایین منجر…

Lingual Appliance (Invisible Appliance)

نوعی دستگاه ثابت ارتودنسی است که به منظور عدم تداخل با زیبایی در سطح لینگوال دندان ها باند می شود. اولین سیستم تجاری براکت های لینگوال در سال ۱۹۷۶ توسط C. Kurtz معرفی شد. اصول کلی این سیستم همانند دستگاه Edgewiseمی باشد. براکت های قدامی بالا واجد بایت پلن قدامی هستند که امکان باند براکت…

Labiolingual appliance

از دستگاههای ثابت ارتودنسی ابتدایی است که در نیمه اول قرن بیستم توسط O. A. Oliver معرفی شد. این دستگاه شامل بند روی مولر اول و آرچ وایر با قطر زیاد در لبیال و لینگوال بود که از فنرهای لحیم شده به این آرچ وایر ها برای حرکت دندان استفاده می کرد.

Jones Jig

یک دستگاه ثابت است که به منظور دیستاله کردن مولرهای بالا در بیماران با همکاری کم در سال ۱۹۹۲ توسط R. Jones ابداع شد. این دستگاه شامل یک سیم با قطر زیاد (Heavy Wire) است که از دیستال در تیوب هدگیر قرار می گیرد. همچنین جهت ایجاد ثبات بیشتر تکه ای سیم به سیم اصلی…

Jasper Jumper Appliance

نوعی دستگاه فانکشنال ثابت است که در سال ۱۹۹۵ توسط J. J. Jasper معرفی شد. مکانیسم دستگاه شامل فنر استیل است که در پوشش پلی اورتان قرار داده شده است. این فنر از دیستال به اتچمنت گلوله ای شکل که در تیوب مولر قرار می گیرد، و از مزیال به آرچ وایر اصلی فک پایین…

Hyrax Appliance

نوعی دستگاه اکسپنشن پالاتال سمان شونده می باشد که در سال ۱۹۶۸ توسط W. Biederman ابداع شد. دستگاه شامل قاب استیل است که معمولا به بند مولر اول و پره مولر اول لحیم می شود. پیچ اکسپنشن در مرکز کام قرار می گیرد. این دستگاه بر خلاف دستگاه Haas، فاقد اکریل در تماس با مخاط…

Hybrid Functional Appliance

اصطلاحی عام است که به دستگاه فانکشنالی گفته می شود که اجزا مختلف دستگاه های فانکشنال به طور غیرقرینه در آن به کار رفته اند. استفاده عمده آن در اصلاح شیب طرفی پلان اکلوزال یا رشد نامتقارن فک پایین در بیماران دارای ناقرینگی نظیر میکروزومی همی فاسیال و اختلال رشد متعاقب شکستگی کندیل می باشد.…

Hickham Protraction Appliance

نوع تغییر یافته ای از فیس ماسک است که در ۱۹۹۱ توسط J.H. Hickham معرفی شد. طرح این دستگاه شامل چین کاپی است که قلاب هایی به سمت بالا و جلو ازآن خارج می شود و جهت اتصال الاستیک برای جلوکشیدن قوس بالا و/ یا پایین به کار می رود. دستگاه از پشت توسط هدگیر…

Herren Appliance

نوعی دستگاه فانکشنال است که در ۱۹۵۳ توسط P. Herren معرفی شد. موم بایت در این دستگاه در حداکثر جلو آوردن و بازکردن زیاد فک پایین ثبت می شود. براساس نظر طراح، این امر از افزایش فعالیت عضله پتریگویید خارجی جلوگیری می کند. L.S.U. (Louisiana State University) Activator نوع مختصر تغییر یافته این دستگاه می…