Key ridge

ریج استخوانی محکمی است که از انتهای قدامی قوس زایگوماتیک امتداد می یابد و روی ریشه مزیوباکال مولر اول دایمی ماگزیلا امتداد می یابد. Key ridge در تحتانی ترین نقطه بوردر قدامی در سفالومتری لترال دیده می شود.

Jaw (lower)

فکین در انسان از دو قسمت فک بالا و فک پایین تشکیل شده است. فک پایین که با آن عمل جویدن انجام میشود مندیبل نامیده می شود. فک بالا و پایین در ناحیه استخوان تمپورال در کنار هم قرار میگردند.