Key ridge

ریج استخوانی محکمی است که از انتهای قدامی قوس زایگوماتیک امتداد می یابد و روی ریشه مزیوباکال مولر اول دایمی ماگزیلا امتداد می یابد. Key ridge در تحتانی ترین نقطه بوردر قدامی در سفالومتری لترال دیده می شود.

Keys of occlusion

طبق نظر Lawrence Andrews که در سال ۱۹۷۲ ارائه گردید اکلوژن نرمال در بیمارانی که درمان ارتودنسی انجام نداده اند مورد بررسی قرار گرفت و خصوصیات زیر در آنها دیده شد که به عنوان شش کلید اندروز برای اکلوژن نرمال ارائه گردید: رابطه مولری: سطح دیستال کاسپ دیستوباکال مولر اول دایمی ماگزیلا با سطح مزیال…

مدلسازی Kesling یا diagnostic setup که در سال ۱۹۵۶ توسط Kesling ارائه شد روشی لابراتواری برای تشخیص و بررسی نحوه management مشکلات اختلال اندازه دندانهاست.  در این روش دندانها از یک کست دوبلیکیت شده بریده می شوند و سپس دندانها مجددا در موقعیت صحیح در محدوده استخوان آلوئول مرتب می شوند تا اکلوژن نهایی بر…

Force (Action & Reaction)

هرگاه پلاکی متحرک که جهت رفع کراس بایت قدامی فک بالا در یک بیمار طراحی شده به کمک فنرنیرویی به ثنایا وارد کند، یرویی به همان میزان از سوی دندان مذکور به پلاک وارد می شود.(برابری این دو نیرو به واسطه قانون سوم نیوتن می باشد) نیروی اول را نیروی عامل و نیروی دوم را…

Force Composition

ترکیب نیروها به این معنا که اگر بتوانیم بجای دو یا چند بردار نیرو و با حفظ آثارشان از یک بردار نیرو استفاده نمائیم (آنرا بردار برآیند) می نامند. هرگاه دو نیرو دارای نقطه اثر مشترکی باشند، می توان آن دو بردار را دوضلع جانبی یک متوازی الاضلاع در نظر گرفت که قطر آن، بردار…

Force decomposition

همانطور که گاهی قصد داریم، برآیند اثر دو یا چند نیرو را برجسمی بدانیم، گاهی می خواهیم یک نیرو را به اجزایی تفکیک نمائیم تا آثار آنرا در جهات مختلف بسنجیم. در این حالت هر بردار نیرو را می توان به عنوان قطر یک متوازی الضلاع در نمظر گرفت که اضلاع آن در بردارهای نیرویی…

Force

یک کمییت برداری است و عبارت از کنش یک جسم بر جسم دیگراست. نیرو می تواند عامل به حرکت در آمدن،  باز ایستادن یا تغییر شکل جسم گردد بدلیل ماهیت برداری، نیرو را توسط مقدار، نقطه اثر، امتداد، خط اثر، sense معرفی می کنیم  بزرگی بردار رسم شده، نشاگر مقدار(Magnitude)، خطی که این بردار روی…