Salivary

آنچه به بزاق (saliva) مربوط باشد. غدد بزاقی غددی هستند که در دهان مسئول ترشح بزاق اند. غدد بزاقی اصلی سه جفت غده به نام های پاروتید ، ساب مندیبولار و ساب لینگوال هستند. غدد بزاقی فرعی غدد کوچکتری هستند که داخل گونه و بر روی زبان قرار دارند.