Translucency

یک فاکتور است که بر کیفیت زیبایی ترمیم تآثیر می گذارد، که نشان میدهد نور ، قبل از انعکاس به سمت خارج ، تا چه عمقی به داخل دندان یا ترمیم، نفوذ می کند. به طور نرمال نور قبل از منعکس شدن به سمت خارج ، از طریق مینا به عاج نفوذ می کند ،…

Vita shade guide

  • راهنمای رنگ که برای تعیین رنگ ترمیم استفاده می شود که توسط کارخانه ویتا طراحی شده است.
  • راهنمایی رنگ از رزین اکریلک ساخته شده اند که خواص نوری متفاوتی با کامپوزیت رزین ها دارد. نشان داده شده که بین راهنمایی ویتا وراهنمای رنگ منطبق با کامپوزیت ها وگلاس آینومرها رابطه ضعیفی وجود دارد.

Finishing

عملیات مربوط به اتمام ترمیم (فینیشینگ) گفته می شود، اشاره به برداشت نامنظمی های سطح به وسیله فرآیند برش ویا سایش (grinding) دارد ، که با علامت گذاری اکلوژن توسط کاغذ آرتیکولاسیون وارزیابی لبه ها توسط سوند آغاز می شود. از سنگ آلومینای سفید یا کاربوراندوم سبز جهت تصحیح اکلوژن استفاده می شود ومتعاقب آن…

Polishing

فرآیند برای ایجاد سطح با نمای صاف وجلادار (satiny)در آمالگم، که این کار با استفاده از یک راپرپوینت ساینده خشن در سرعه پایین واسپری آب وهوا قابل انجام است. درصورتی که چند ثانیه پس از پالیش کردن، سطح آمالگم این نما را نداشت ، بیانگر این است که سطح در آغاز بسیار خشن بوده است،…

Burnishing

  • برنیش کردن سطح ماده ترمیمی ،دندانپزشک پس از عمل کارو سطح آمالگام توسط یک برنیشر کوچک برنیش کند. این عمل با مالش ملایم سطح کارو شده توسط یک برنیشر با اندازه وشکل مناسب باهدف بهبود باهدف بهبود صافی سطح وایجاد نمای صاف وجلادار (نه حالت براق) انجام می گیرد .

Overcarving

به کاروشدن بیش از حد آمالگم (Overcarving) گفته می شود واگر نقص لبه ای >0.2مم ترمیم باید تعویض گردد. کارو کردن باید طی حرکت وسیله به موازات لبه ها ، توسط لبه عمود تیغه بر لبه های حفره انجام گیرد. بخشی از لبه تیغه باید روی سطح تراش نخورده دندان در مجاورت لبه حفره تکیه…

Carving

  • به شکل دهی ماده ترمیمی قبل سفت شدن کاروینگ گفته می شود.
  • کارو کردن می توان بلا فاصله پس از کندانس کردن شروع کرد. کاروها کلوئید-دیسکوئید تیز با اندازه های مناسب توصیه می شوند. انتهای بزرگ وسیله در مراحل اولیه وانتهای کوچک آن در نواحی غیر قابل دسترس استفاده می گردد.

Condensation

به متراکم کردن ماده ترمیمی داخل حفره کندانس گفته می شود. کندانس ماده باید قبل از اینکه سخت شود صورت بگیرد، در باکس های پروگزیمالی کندانس باید طرفی باشد ( باجهت دهی فاسیالی یا لینگوالی)، زیرا باعث تضمین تطابق امالگم با لبه ها می شود. آمالگم کروی باسهولت بیشتری نسبت به آمالگم ادمیکسد متراکم می…

Stepwise caries excavation

  • به برداشت پوسیدگی مرحله به مرحله وپالپ کپ غیر مستقیم گفته می شود. این روش در دندانهایی با پوسیدگی عمیق بدون سابقه درد خود بخودی که واکنش طبیعی به محرک های حرارتی وپالپی زنده دارند ، تجویز میشود و منجر به برداشت محدود وناکامل پوسیدگی ها میگردد.