Canine

دندان نیش یا کانین سومین دندان از خط وسط است که وظیفه اساسی آن بریدن ، پاره کردن و سوراخ کردن است. به این دندان  ها کاسپید نیز  گفته می شود. در هر قوس فکی دو دندان نیش و جمعا در دهان چهار دندان نیش وجود دارد.