Particulate-reinforced polymer

ماتریکس پلیمری تقویت شده با ذرات به طور کلی در دندانپزشکی واژه ی رزین کامپوزیت به سیستم پلیمری تقویت شده ای اطلاق می شود که برای ترمیم بافت های سختی مانند مینا و عاج، استفاده می شود. واژه ی صحیح در علم مواد، کامپوزیت ماتریکس پلیمری است و یا در کامپوزیت های دارای ذرات فیلر…

Ordered-solution hardening

سختی سازی آلیاژهای نابل با استفاده از شکل گیری محلول منظم استفاده از طلای ریخته شده ی خالص برای ترمیم های دندانپزشکی عملی نیست زیرا طلای ریخته شده فاقد سختی و استحکام کافی است . سختی سازی با استفاده از محلول جامد (solid solution) و محلول منظم (ordered solution) دو شیوه ی رایج استحکام بخشی…

Optical constants

ثابت های نوری در تعامل نور با اشیاء، چندین پدیده ممکن است مشاهده شود. نور تابش شده می تواند منعکس شود، جذب شود، پراکنده شود یا عبور (transmission) کند. همه این پارامتر ها می توانند محاسبه شوند تا به صورت عینی تری خواص نوری ماده را توصیف کنند. ساختار دندان و مواد دندانی زیبایی مثل…

Opalescence

مواد اُپالسنت (شیری رنگ) به موادی گفته می شود که قادر به پراکندگی طول موج های کوتاه نور هستند. این شکل از پراکندگی نوری زمانی رخ می دهد که اندازه ی کریستال مساوی یا کوچکتر از طول موج نور باشد. این مواد در زیر نور منتقل شده (transmitted light)، قهوه ای /زرد به نظر می…

Nanomers

آخرین پیشرفت در فناوری کامپوزیت، استفاده از نانوتکنولوژی در توسعه ی فیلر ها بوده است. نانوتکنولوژی عبارتست از تولید ساختارها و مواد فانکشنال در محدوده ی ۱ تا ۱۰۰ نانومتر – در مقیاس نانو- بوسیله ی روش های فیزیکی و شیمیایی مختلف. در نانوکامپوزیتهای حقیقی، همه ذرات فیلر باید ابعاد نانومتری داشته باشند. امروزه نانوذرات…

Nanoleakage

نانولیکیج به نشت بزاق، باکتریها یا اجزای ماده، از طریق اینترفیس بین ماده و ساختار دندان در حد نانو اشاره دارد. با این حال نانولیکیج به صورت خاص به باندینگ عاجی اشاره دارد و ممکن است در بین عاج مینرالیزه و ماده باند شده، در فضاهای بسیار کوچک ماتریکس کلاژنی دمینرالیزه که ماده باند شده…