• به شکل دهی ماده ترمیمی قبل سفت شدن کاروینگ گفته می شود.
  • کارو کردن می توان بلا فاصله پس از کندانس کردن شروع کرد. کاروها کلوئید-دیسکوئید تیز با اندازه های مناسب توصیه می شوند. انتهای بزرگ وسیله در مراحل اولیه وانتهای کوچک آن در نواحی غیر قابل دسترس استفاده می گردد.
منبع:

Heymann HO, Swift Jr.EJ, Ritter AV. Sturdevant’s  Art and Science of Operative Dentistry. 6th ed.Elsevier,april,2013.ch 14p361

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر