افزایش حجم های استخوانی هستند که ناشی از اگزوستوزها یا تطابق با فانکشن یا تشکیل استخوان باترسینگ ایجاد می شوند. و به صورت شایعتر در ماگزیلا یافت می شوند تا مندیبل.

منبع:

Michael G. Newman, Henry Takei, Perry R. Klokkevold  and Fermin A. Carranza.Newman and Carranza’s Clinical Periodontology. 13th ed. Elsevier.2019.ch24 p1786.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر