فضای بین عضلات بوکسیناتور و مستریک است. عفونت این فضا منجر به تورم گونه می شود که ممکن است به فضای تمپورال یا ساب مندیبولار که در ارتباط با فضای باکال هستند گسترش یابد.

منبع:

Michael G. Newman, Henry Takei, Perry R. Klokkevold  and Fermin A. Carranza. Newman and Carranza’s Clinical Periodontology. 13th ed. Elsevier.2019.ch58 p3315.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر