به میزان همپوشانی افقی دندان های ثنایا اورجت می گویند که برای سنجش آن از تصویر افقی دندان های بالا بر روی دندان های پایین بر روی صفحه اکلوزال استفاده می گردد. به طور معمول برای اندازه گیری اورجت فاصله سطح لبیال لبه اینسیزال دندان های فک پایین تا سطح پالاتال دندان های فک بالا محاسبه می گردد. زمانی که دندان های فک بالا بر روی Line of Occlusion با دندان های فک پایین تماس پیدا می کنند در ناحیه خلفی اورجت ۲ تا ۳ میلیمتری بین دندان ها نمود می یابد که به آن Buccal Overjet می گویند. میزان اورجت می تواند تحت اثر عوامل مختلفی چون ضخامت لبه اینسیزال (اکلوزال) دندان های فک بالا، سن، تمایل محوی دندان ها، دیسکرپانسی اندازه دندان ها و فانکشن های مختلف دهانی (مانند عادات دهانی) قرار گیرد.

 

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

1.Nanda R. Esthetics and biomechanics in orthodontics. Elsevier Saunders, 3rdedition 2015.

2.Graber LW, Vanarsdall RL, Katherine WL. Orthodontics; Current principles and techniques. Mosby Elsevier, 5th edition 2012.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:

Rakosi T, Jonas I, Graber M. Orthodontic Diagnosis. Thieme medical publishers Inc 1993.

ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر