کراس بایت باکالی یا Buccal Bite به دلیل جابه جایی یک یا چند دندان فک بالا نسبت به دندان های فک پایین در سگمنت خلفی قوس ایجاد می شود. در صورتی که در این آنومالی تمام دندان های خلفی سمت راست یا چپ و یا هر دو سمت درگیر شوند، قوس فک پایین در فک بالا کلاپس می کند. این وضعیت Scissors Bite، Brodie Syndrome و یا Piston Bite نامیده می شود.

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

Early-age orthodontic treatment. Bahreman A. chapter 12.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر