ضایعات استخوانی براساس شکل و تعداد دیواره های استخوانی طبقه بندی می شوند.

منبع: Goldman HM, Cohen DW. The infrabony pocket: classification and treatment. J Periodontol. 1958;29:272.
‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر