مارژین های استخوانی plateau-like که در اثر تحلیل پلیت های استخوانی ضخیم ایجاد می شوند.

پلیت های استخوانی کورتیکال دنس ( صفحات غربالی یا alveolar bone proper) توسط ترابکولهای استخوانی اسفنجی حمایت می شوند. نیروهای وارد شده به دندان  تعداد و دانسیته و جهت گیری ترابکولهای اسفنجی را متاثر می کنند. ترابکولهای استخوانی برای فراهم کردن حداکثر مقاومت به نیروی اکلوزالی با حداقل استخوان در مسیر استرس های فشاری و کششی قرار می گیرند.

منبع:

 

Michael G. Newman, Henry Takei, Perry R. Klokkevold  and Fermin A. Carranza, Dr. ODONT.Newman and Carranza’s Clinical Periodontology. 13th ed. Elsevier.2019.ch3 p259,277.

Glickman I, Roeber FW, Brion M, et al. Photoelastic analysis

of internal stresses in the periodontium created by occlusal

forces. J Periodontol. 1970;41:30.

Sicher H, DuBrul EL. Oral anatomy. ed 6. Mosby: St Louis;

1975.

Michael G. Newman, Henry Takei, Perry R. Klokkevold  and Fermin A. Carranza. Newman and Carranza’s Clinical Periodontology. 13th ed. Elsevier.2019.ch24 p1787

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر