الگوهای تخریب استخوان در بیماری پریودنتال به شرح ذیل هستند:

تحلیل افقی استخوان – ضایعات زاویه دار یا عمودی- کریترهای استخوانی- کانتورهای استخوانی بالبوس- ساختار معکوس- لج ها ودرگیری فورکا

Goldman  و Cohen ضایعات انگولار را براساس تعداد دیواره های استخوانی طبقه بندی کردند. ضایعات انگولار ممکن است یک یا دو یا سه دیواره داشته باشند.

منبع:

Michael G. Newman, Henry Takei, Perry R. Klokkevold  and Fermin A. Carranza, Dr.Newman and Carranza’s Clinical Periodontology. 13th ed. Elsevier.2019.ch24 p1778-1792

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر