• تیغه ، این قسمت انتهای کارگر وسیله برنده دستی است. به کمک گردن

( shank) به دسته متصل می شود.تیغه به لبه برنده ختم می شود.

منبع:

Heymann  HO, Swift Jr.EJ, Ritter AV. Sturdevant’s  Art and Science of Operative Dentistry. 6th ed.Elsevier,april,2013.ch 6p165

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر