بایت پلن ها گسترشی از بیس پلیت هستند که عملکردی غیر از ایجاد چارچوب برای اپلاینس دارند. آنها ساده ترین شکل اپلاینس های فانکشنال هستند که در دو دسته قرار می گیرند:

  1. بایت پلن موازی با پلن اکلوزال که بصورت قدامی یا خلفی قرار می گیرند.این اپلاینسها برای ایجاد استرس آگزیال به دندانها بکار میروند و علت استفاده از آنها اصلاح رابطه عمودی دندانها یا باز کردن بایت برای تسهیل حرکات دندانی مانند اصلاح کراس بایت می باشد. بایت پلن های ماگزیلا در پشت دندانهای انسیزور بالا قرار میگیرند. دندانهای خلفی ۲-۳ میلی متر جدا میشوند و رویش افتراقی دندانهای خلفی رخ می دهد. یکی از اثرات جانبی مهم این بایت پلنها پروکلاین شدن انسیزورهای بالاست که با قرار دان لبیال بو میتوان آن را کنترل نمود. روش دیگر برای جلوگیری از این اثر، استفاده از sved bite plane است که با پوشاندن لبه انسیزال دندانهای قدامی باعث کاهش اثر جزئ پروترود کننده میشود. بایتهای خلفی برای جدا کردن دندانهای خلفی برای تسهیل حرکات دندانی بکار میرود.

بایت پلن شیبدار که با زاویه نسبت به پلن اکلوزال قرار می گیرند: بایت پلن شیبدار قدامی بالا، بایت پلن شیبدار تحتانی که میتواند سمان شده(catlan’s appliance) یا متحرک باشد. این اپلاینسها برای ایجاد حرکت قدامی در مندیبل بکار میروند. معمولا این پلنهای راهنما با زاویه ۴۵ درجه و یک شیار برای انسیزورهای پایین برای کاهش tipping دندانهای قدامی پایین بکار میرود.  اپلاینس catlan هنگامی که یک یا چند دندان در کراس قدامی هستند، برای اصلاح کراس بایت قدامی بکار میرود که برای بیش از سه هفته نباید استفاده گردد.

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:
  1. Premkumar S. Prep manual for undergraduates orthodonics. Louis: Mosby Elsevier. 2008.
‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر