فاصله ی بین مارژین لثه تا کف شیار لثه (انتهای کرونالی اپی تلیوم جانکشنال) است. این شاخص فقط در مقاطع هیستولوژیک به دقت آماده سازی شده قابل اندازه گیری است.

منبع:

Michael G. Newman, Henry Takei, Perry R. Klokkevold  and Fermin A. Carranza, Dr. ODONT.Newman and Carranza’s Clinical Periodontology. 13th ed. Elsevier.2019.ch32 p2103

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر