ماده ای است از نظربیولوژیک خنثی که از لخته ی خونی محافظت می کند ومانع مهاجرت سلولهای بافت نرم شامل اپی تلیوم وبافت همبند به درون ضایعه ی استخوانی شده و اجلزه ی تشکیل سلولهای استئوژنیک را می دهد. غشاها از مواد زیست سازگار ساخته می شوند که می توانند قابل جذب یا غیر قابل جذب باشند. ویژگیهای ایده آل یک غشای سدکننده شامل موارد زیراست:

۱-زیست سازگار ۲-حفظ فضا  ۳-انسداد سلول  ۴-ویژگیهای handling خوب  ۵- قابل جذب باشد یا براحتی برداشته شود(غیرقابل جذب).

منبع:

Michael G. Newman, Henry Takei, Perry R. Klokkevold  and Fermin A. Carranza, Dr. ODONT. Newman and Carranza’s Clinical Periodontology. 13th ed. Elsevier.2019.ch79 p4280-4281.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر