انتهایی ترین نقطه کلیووس و تحتانی ترین نقطه در پلن ساجیتال روی لبه ی قدامی فورامن مگنوم می باشد که لبه های جانبی آن کندیل های اکسیپیتال می باشند.
برای تعیین آن می توان از امتداد بوردر تحتانی بخش بازیلار استخوان اکسیپیتال تا حد خلفی آن استفاده کرد.

منبع:

1.    Jacobson A. ,Jacobson R.L. , Radiographic Cephalometry: From Basics to 3-D Imaging, 2nd ed, Quintessence Pub., 2006
2.    Rakosi,T. An atlas and manual of cephalometric radiography, Lea & Febiger, 1982

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:

Basavaraj P. , An Atlas on Cephalometric Landmarks, JP Medical Ltd, 2013

ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر