Newton’s Laws

تمام قوانین مکانیک بر مبنای سه قانونی است که Sir I Newton در۱۸۶۸ بیان نمود و به شرح زیر هستند: قانون اوّل(قانون اینرسی): وقتی بر آیند تمام نیروهای وارده بر جسمی از خارج برابر صفر است، حالت حرکتی جسم بدون تغییر می ماند. (اگر ساکن است در جای خود می ماند و اگر در حال…

Wrap-around Retainer/ Circumferential Retainer

نوعی ریتینر است که در مواردی که اکلوژن به دلیل تماس های فشرده، اجازه عبور بخش بین دندانی آرک لبیال را نمی دهد. تغییر کوچکی در ساختمان آرک لبیال داده شده تا در انتها از بخش عقبی مولر دوّم به داخل آکریل وارد شود.

Woven Bone

استخوان بالنسبه ضعیف، با ساختمانی متغیر و بی نظم است که مینرالیزاسیون کمی داشته و نقش مهّمی در ترمیم زخم ها دارد. این استخوان: به سرعت نقایص استخوانی را پر می کند. پیوستگی قطعات شکستگی یا استئوتومی را فراهم میکند. استخوانی که به دلیل تراما یا جّراحی ضعیف شده را تقویت می کند. این نوع…

Dental health professional

شاغلین حرف سلامت دهان سالیان مدید تنها نیروی کار دندانپزشکی، دندانپزشکان بودند. تربیت دندانپزشک مانند تربیت پزشک امری هزینه بر است و بخشی از کارهای دندانپزشکی روتین و ساده (نیازمند مهارت کم) هستند. به همین علت همانگونه که پزشکان افرادی را بصورت کمکی برای انجام کارهای پزشکی دارند برای حرفه دندانپزشکی هم افرادی مانند بهداشتکاران…

Conceptual model of oral health

مدلها در واقع نمایانگر راه های مختلف برای فهم مفاهیم پیچیده هستند. با اینکه مدلها دارای ساختار و نظریه ها و متدولوژی متفاوت و مستقل از یکدیگر هستند، در بسیاری موارد وجوه مشترک دارند و حتی تکمیل کننده هم هستند. یک مدل کاربردی تر، مدل مفهومی سلامت است که به ماهیت پیچیده و چند بعدی…