Occlusion

درباره ی اکلوژن در دندانپزشکی میتوان به تعاریف تخصصی بسیاری اشاره کرد. اما ساده ترین تعریف آن رابطه بین سطوح اکلوزال (یا اینسایزال) دندان های ماگزیلا و مندیبل است هنگامی که با هم درتماس قرار گیرند. به بیان دیگر نحوه در هم فرورفتن دندان های فک بالا و فک پایین با یکدیگر را اکلوژن می…

Nuhn and Blandin Glands

غدد زبانی قدامی یا غدد Nuhn and Blandin غدد سروزی موکوسی عمیقی هستند که در نزدیکی نوک زبان در دو طرف فرنوم زبانی واقع شده اند. هر کدام از این غده ها توسط سه یا چهار مجرا واقع در لایه های زیرین نوک زبان ، به بیرون ترشح می شوند.

Malignant

هر آنچه تمایل داشته باشد به طور پیشرونده ای بدتر و وخیم تر شود و منجر به مرگ شود ؛ در مورد تومور ها هر آنچه که دارای ویژگی آناپلازی و تهاجم و متاستاز باشد. این واژه معمولا در مورد تومورهای سرطانی به کار می رود اما همچنین برای توصیف کردن اشکال مختلف بیماری های…