Irregularity index

ارزیابی بی نظمی دندانهای انسیزور معمولا با این شاخص که توسط Robert Little ارائه شده است سنجیده می شوند که کل فاصله لبیولینگوالی نقطه تماس انسیزورها تا نقطه تماس ایده آل به میلی متر که باید وجود داشته باشد از مزیال کانین تا مزیال کانین سمت مقابل را شامل می گردد. عدد صفر الاینمت ایده…

Index of orthodontic treatment need(IOTN)

شاخص IOTN شاخصی برای تعیین نیاز به درمان است که دارای یک جز سلامتی دندانی است که به بررسی اکلوژن و alignment دندانها می پردازد و یک جز زیبایی دارد که از مقایسه ظاهر دندانها با یک تصویر استاندارد به دست آمده است.ارتباط خوبی بین نیاز به درمان ارزیابی شده توسط دو جز سلامتی دندان…

Adaptation

به معنی انطباق است و عبارت از تغییرات تنظیمی پیشرونده در حساسیت که هماهنگ باتحریکات وارده باشد.و در تعریفی دیگر

به نشاندن وتطابق یک جزء دستگاه با ساختار دهان و دندان گفته می شود (مثل نشاندن بند بر دندان).

Abrasion

این کلمه از فعل لاتین abradere منشا می گیرد که سایشی را توصیف می کند که در اثر روندهای مکانیکال مانند grinding، خراشیدن یا مالش ایجاد می شود.در دندانپزشکی این روند از دست رفتن غیر نرمال سطح دندانی در اثر نیروهای اصطکاکی بین دندان و اجسام خارجی یا نیروهای اصطکاکی بین دندان های در تماس…

Esthetic line of Ricketts

این خط که توسطR.M. Ricketts برای ارزیابی میزان برجستگی لب ها معرفی شده است، از Pn تا Pog بافت نرم کشیده می شود. عموما نقطه Ls 4 میلیمتر در پشت این خط و نقطه Li حدودا ۲ میلیمتر پشت این خط قرار دارد. ریکتز تاکید کرد که گوناگونی قابل توجهی از نظر سن و جنس…

Deflective Occlusal Interference

درد عضلانی به عنوان یکی از سمپتوم های شایع مشکلات اکلوزالی، به علت عدم هماهنگی بین اکلوژن و مفاصل تمپورومندیبولار ایجاد می شود. Deflective Occlusal Interferences تماس های اکلوزالی هستند که باعث می شوند مفاصل فک به منظور رسیدن به حداکثر تماس دندانی جا به جا شوند. این تماس ها یکی از منابع مهم درد…